Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Öppenvård inom barnskyddet

Varje barn har en egen socialarbetare som träffar barnet och familjen. Öppenvårdens arbete baserar sig på en klientplan som görs tillsammans med familjen. I planen fastställs behov, medel och mål i anslutning till arbetet. Barnskydd är samarbete som görs tillsammans med barnet och föräldrarna samt med de andra instanser, såsom dagvården, rådgivningen, andra vårdinstanser och skolan, som verkar i familjens vardag. Samarbetets mål är att utreda hurdan hjälp som behövs och hur barnskyddet kan hjälpa. Man kan ordna möten bl.a. hemma hos familjen, i socialkansliet, i daghemmet eller i skolan.

Ibland räcker det med kortvarigt stöd, ibland behövs långvarigt samarbete. Tjänster och åtgärder inom öppenvården kan vara exempelvis

• effektiverat familjearbete

• familjerehabilitering

• stödfamilj- och stödpersonverksamhet

• placering som stödåtgärd inom öppenvården

• ekonomiskt stöd exempelvis i fråga om barnets hobbyer

Klientskapet i öppenvården slutar när man inte längre finns en oro över barnet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Öppenvården inom barnskyddet stöder barnet, ungdomen och familjen i situationer där man behöver stöd för att orka, på grund av sociala och ekonomiska eller motsvarande orsaker. Vid sidan av rådgivning och terapi tillhandahålls stödpersons- och stödfamiljsverksamhet, familjearbete och -rehabilitering, kamratgrupper samt stöd för hobby-, semester- och rekreationsverksamhet.

Barnet och familjen ges stöd exempelvis för reparation av bristfälliga boendeförhållanden, skolgång och studier samt upprätthållande av nära mänskliga relationer. Av tjänsterna sammanställs en lämplig individuell plan. Kommunen ordnar tjänsterna i kommunen enligt behov.

Barnskyddslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417