Närståendevård för under 18 åringar

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (2 § i lagen om stöd för närståendevård 937/2005).

Gör så här

Du kan ansöka om stöd för närståendevård i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Den vårdbehövandes uppgifter".

För vem och på vilka villkor

Vårdarvodena för närståendevårdarna i Sibbo och beviljningskriterierna är fastställda av social- och hälsovårdsutskottet 10.11.2020 §72, kriteerierna ingår i dokumentet " Grunderna för beviljande av tjänster inom tjänster fär äldre fr.o.m 1.1.2021". Beviljande av närståendevårdsstödet baserar sig på Sibbo kommuns egna kriterier, samt lagen om stöd för närståendevård 937/2005. Dessutom beaktas huruvida närståendevårdsstödet är den mest ändamålsenliga serviceform för barnet och familjen, tar i beaktande barnets bästa, samt att det stöder barnets utveckling och åldersenliga behov.

Vårdarvode

Grupp I: 1279,65 euro/mån

Grupp II: 606,17 euro/mån

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050937

E-tjänst