Närståendevård för under 18 åringar och 18-64 åringar

Med närståendevård avses vård av sjuka eller personer med funktionsnedsättning som ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Som stöd till närståendevården betalas närståendevårdaren ett vårdarvode som är skattepliktig inkomst. Arvodets belopp bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Även andra tjänster kan ingå i stödet för närståendevård.

Närståendevårdaren har rätt till lediga dagar vars ordnande överenskoms i det avtal som närståendevårdaren och kommunen ingår mellan varandra. Utöver själva avtalet ska man också utarbeta en vård- och serviceplan om hur närståendevården genomförs.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.