Moderskapsutredning

Syftet med moderskapsutredningen är att erhålla uppgifter, med stöd av vilka man kan fastställa den andra modern till ett barn som fått sin början genom assisterad befruktning. Den andra moderns moderskap utreds av barnatillsyningsmannen och fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den person som fött ett barn är alltid mor till barnet. En andra mor kan fastställas för barnet om barnet har fått sin början genom assisterad befruktning som båda mödrarna har gett sitt samtycke till. Förutsättningen är att faderskap till barnet inte kan konstateras eller fastställas.

Innan den andra moderns moderskap ska fastställas, ska det erkännas. Du kan erkänna ditt moderskap redan under graviditeten vid mödrarådgivningen. Den som väntar barnet ska vara på plats vid erkännandet. Ni behöver ett intyg över den assisterade befruktningen. Ni kan även göra erkännandet hos barnatillsyningsmannen. I detta fall ska ni ha med er ett intyg över graviditeten som ni fått från rådgivningen.

Om ni har erkänt ert moderskap före barnets födsel blir också ni automatiskt barnets vårdnadshavare när moderskapet har bestyrkats. Om ni däremot erkänner ert moderskap först efter barnets födsel, ska ett skilt avtal om vårdnaden upprättas hos barnatillsyningsmannen.

Den barnatillsyningsman som utrett moderskapet lämnar in ett protokoll över moderskapsutredningen och handlingarna gällande erkännandet av moderskapet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om moderskapet har erkänts innan barnet fötts, kan barnatillsyningsmannen upprätta utredningsprotokollet först 30 dagar efter barnets födelse. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer moderskapet på basis av handlingarna som barnatillsyningsmannen lämnar in.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med moderskapsutredningen är att inhämta uppgifter till stöd för att fastställa den andra mamman till ett barn som har kommit till med hjälp av fertilitetsbehandling. Den andra mammans moderskap utreds av barnatillsyningsmannen och fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den som har fött barnet är alltid barnets mamma. För barnet kan också fastställas en annan mamma, om barnet har fått sin början i assisterad befruktning som båda mammorna har gett sitt samtycke till. Ett krav för att fastställa moderskapet är också att man inte kan konstatera eller fastställa en far för barnet.

Innan den andra mammans moderskap kan fastställas ska det erkännas. Du kan erkänna ditt moderskap redan under graviditeten på mödrarådgivningen. Den som väntar barn ska vara på plats i samband med erkännandet. Ni behöver ha ett intyg över fertilitetsbehandlingen med er. Ni kan också göra erkännandet hos barnatillsyningsmannen. Då måste ni också ha med er ett intyg över graviditeten från rådgivningen.

Om du har erkänt ditt moderskap på förhand före barnets födelse blir du automatiskt barnets vårdnadshavare när ditt moderskap har fastställts. Om du däremot erkänner ditt moderskap först efter barnets födelse, ska ett separat avtal om vårdnaden göras hos barnatillsyningsmannen.

Barnatillsyningsmannen ska upprätta ett protokoll över moderskapsutredningen. Hen ska lämna in protokollet och dokumenten om erkännandet jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Moderskapslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180253