Medling i familjefrågor

Medling i familjeärenden är avsedd för föräldrar som har fattat beslut om att separera och har barn under 18 år. Medlaren stöder föräldrarna med att lösa ärenden som rör barnet försonligt och enligt barnets bästa. Medlingen kan förebygga och hindra gräl mellan föräldrarna samt trygga barnets rätt till sina båda föräldrar och till en smidig vardag även efter föräldrarnas separation. Medling i familjeärenden är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri service.

Familjemedlaren hjälper föräldrarna att tänkta ut vilka frågor de måste komma överens om då deras vägar skiljs. Medlaren hjälper föräldrarna med att diskutera barnens ärenden försonligt. I medlingen har man möjlighet att göra upp avtal, som senare kan fastställas hos barnatillsyningsmannen. Medlaren är en utomstående och opartisk person som är en expert och van vid att arbeta med familjer. Hen erbjuder inga färdiga lösningar utan hjälper föräldrarna att själva hitta lösningar som är lämpliga för familjen.

Medlingen inleds med ett skilt beredningsmöte, där man i mer detalj går igenom vad medlingen innebär. Medlaren träffar först båda föräldrar enskilt och då har man möjlighet att prata om ärenden, som är viktiga att ta till tals. Efter beredningsmöten följer 1–3 gemensamma medlingsmöten, efter vilka man kan komma överens om ett uppföljningsmöte.

Barnatillsyningsmannen fungerar som koordinator för medlingen i familjeärenden i Sibbo kommun.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

För vem och på vilka villkor

Medling i familjeärenden erbjuds åt föräldrar i Sibbo som överväger på att separera sig eller har redan separerat, och har minderåriga barn. Service är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ni kan som par söka medling i familjefrågor i konfliktsituationer, när ni överväger skilsmässa eller redan har fattat beslut om det. Medling kan tillämpas även efter separationen till exempel för att utreda meningsskiljaktigheter om barnet.

Om du lever i ett äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap har du och din familj rätt till medling. Medlingen är konfidentiell och frivillig.

Medlarna är personer med sakkunskap om familjerådgivning, familjerätt eller barnskydd som har näringstillstånd. Medling vid familjefrågor ordnas av socialnämnden på egen hand eller i samarbete med exempelvis sammanslutningar, företag, stiftelser eller andra yrkeskunniga aktörer.

Äktenskapslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1929/19290234