Läroplaner och handböcker

Bild: Suvi Suovaara

Läroplan för Sibbo kommun 2016

Utbildningsstyrelsen godkände grunderna för den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen i december 2014. En lokal läroplan som följer dessa grunder tas i bruk i årskurserna 1–6 den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 sker ibruktagandet av den nya läroplanen etappvis åren 2017, 2018 ja 2019.

Mål

De nya läroplansgrunderna betonar färdigheter som vid sidan av kunskaper behövs i framtidens samhälle och arbetslivet: färdigheter att lära sig och att tänka, skaffa information, färdigheter att utvärdera och producera, färdigheter att hantera helheter, färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt sociala färdigheter. Målet är att producera omfattande, ämnesövergripande kunskaper samt förståelse för fenomen i den reella världen. Det är viktigt att eleverna är både i sin egen lärprocess och som fullvärdiga medlemmar i skolgemenskapen.

Genomförande

Läroplanen är ett redskap med vilket man aktivt styr undervisningen, verksamhetskulturen och bedömningen i skolorna - det vill säga all verksamhet. Inför varje läsår preciserar skolorna kommunens gemensamma läroplan utifrån sina egna utgångspunkter och behov genom att göra upp en läsårsplan som utbildningssektionerna godkänner. Läsårsplanen fungerar som riktningsgivare och stöd för skolans utvecklingsarbete, och utifrån den utarbetas en verksamhetsberättelse där man utvärderar hur skolans tyngdpunkter förverkligats och utvecklingsarbetet lyckats. Att skolorna utvärderar sin egen verksamhet är en viktig del av kvalitetsarbetet inom kommunens bildningsväsende.