Läkar- och skötarjourmottagning

Jourmottagningen ger första hjälp och annan brådskande vård under vardagar.

Övriga tider ansvarar samjouren vid Borgå sjukhus för jourmottagningen.

Gör så här

Då du behöver första hjälp eller annan brådskande vård, bör du snarast kontakta hälsostationens mottagning

Jourmottagningen ger första hjälp och annan brådskande vård på vardagar måndag–torsdag kl. 8–17 och fredag kl. 8–16.

Övriga tider får du brådskande vård av Borgå sjukhus jour.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid jouren ges patienten brådskande vård. Behovet av vård kan orsakas av plötsligt insjuknande eller skada, en försämring av en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Vid jouren behandlas alla patienter som behöver brådskande hjälp oavsett var de bor.

En skötare eller läkare bedömer patientens vårdbehov och fastställer hur brådskande behovet av vården är. Om behovet av vård inte är brådskande bör patienten uppsöka till hälsocentralen under tjänstetid.

Jourtjänsterna är tillgängliga alla tider under dygnet. Dygnetruntjour ordnas i anslutning till stora hälsocentraler och sjukhus.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326

Länkar