Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Utkomststödet består av tre olika delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd samt förebyggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan du söka efter att du sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Om du har särskilda utgifter som inte beaktas i det grundläggande utkomststödet, kan kommunen enligt sitt omdöme bevilja kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd. Kommunens socialtjänster kan även i fortsättningen bevilja kompletterande utkomststöd för sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet från FPA inte räcker.

Du har rätt att få utkomststöd när dina eller din familjs inkomster eller tillgångar inte räcker till för att täcka skäliga levnadskostnader. Utkomststödet är den förmån som beviljas i sista hand för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. Stödet är avsett att vara tillfällig hjälp eller ett komplement till andra inkomster och förmåner.

Gör så här

Sök grundläggande utkomststöd söker från FPA. FPA betjänar dig via nätet, per telefon och på alla sina serviceställen.

Sök med ansökan kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

I ärenden gällande kompletterande och förebyggande utkomststöd för barnfamiljer med barn under 18 år ta kontakt med barnfamiljernas socialarbetes jour- och servicenummer. Vi svarar i telefonen enligt möjlighet vardagar mellan kl. 9-15.

I ärenden gällande kompletterande och förebyggande utkomststöd för personer 18-65 år och över 65 år ta kontakt med vuxensocialarbetets telefontjänst.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd söks hos kommunen. Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja hens möjligheter att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående. Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Den sökande ska först ansöka om beslut om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan ansökas på grund av både ett beviljande eller avvisande FPA-beslut. Ansökningarna kan lämnas till FPA samtidigt som man ansöker om grundläggande utkomststöd, varvid FPA vidarebefordrar ansökningarna till kommunen.

Kommunens socialmyndighet fattar beslut inom sju vardagar, i brådskande fall redan på den vardag som följer på inlämningen av ansökan.

Lag om utkomststöd https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412