Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Utkomststödet består av tre olika delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd samt förebyggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan du söka efter att du sökt grundläggande utkomststöd från Fpa. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Sök grundläggande utkomststöd söker från FPA. FPA betjänar dig via nätet, per telefon och på alla sina serviceställen.

I ärenden gällande kompletterande och förebyggande utkomststöd för barnfamiljer med barn under 18 år ta kontakt med barnfamiljernas socialarbetes jour- och servicenummer.

I ärenden gällande kompletterande och förebyggande utkomststöd för personer över 18 år ta kontakt med vuxensocialarbetets telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

Du har rätt att få utkomststöd när dina eller din familjs inkomster eller tillgångar inte räcker till för att täcka skäliga levnadskostnader. Utkomststödet är den förmån som beviljas i sista hand för dem som råkat i ekonomiska svårigheter. Stödet är avsett att vara tillfällig hjälp eller ett komplement till andra inkomster och förmåner.

Om du har särskilda utgifter som inte beaktas i det grundläggande utkomststödet, kan kommunen enligt sitt omdöme bevilja kompletterande utkomststöd eller förebyggande utkomststöd. Kommunens socialtjänster kan även i fortsättningen bevilja kompletterande utkomststöd för sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet från FPA inte räcker.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan sökas hos socialvården i området efter att personen först har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. Ansökan kan lämnas in till FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. Beslut om utkomststöd får man senast inom sju vardagar. Om situationen är brådskande kan beslutet fås redan följande vardag efter att ansökan lämnats in.

Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja personens förmåga att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående.

Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Lag om utkomststöd https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412