Justering av patientuppgifter

Du har rätt att veta om dina personuppgifter behandlas i något system eller inte samt om vilka personuppgifter om dig som har sparats i systemet. Som patient har du i regel rätt att kontrollera även de elektroniska logguppgifter, dvs. i systemet registrerade händelser, som har sparats om dig. Vi skickar uppgifterna på din begäran så snart som möjligt utan oskäligt dröjsmål. Uppgifterna, alternativt tilläggsuppgifter gällande begäran om information, ska lämnas ut senast en månad efter det att begäran togs emot. Om begäran är exceptionellt komplicerad eller omfattande kan tidsfristen förlängas med två månader.

Om du som patient upplever att uppgifterna i dina patientjournaler är felaktiga, kan du be att de korrigeras. Patienten har dock inte rätt att begära att läkaren ändrar en diagnos eller vårdföreskrifter som hen antecknat i patientjournalerna. Anteckningar i patientdokument korrigeras så att den ursprungliga och den korrigerade versionen båda är läsbara. I patientjournalen ska man anteckna namnet och tjänsteställningen på personen som korrigerat uppgifterna samt varför och när uppgifterna korrigerats (tidpunkt).

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070159