Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Justering av patientuppgifter

Du har rätt att veta om dina personuppgifter behandlas i något system eller inte samt om vilka personuppgifter om dig som har sparats i systemet. Som patient har du i regel rätt att kontrollera även de elektroniska logguppgifter, dvs. i systemet registrerade händelser, som har sparats om dig. Vi skickar uppgifterna på din begäran så snart som möjligt utan oskäligt dröjsmål. Uppgifterna, alternativt tilläggsuppgifter gällande begäran om information, ska lämnas ut senast en månad efter det att begäran togs emot. Om begäran är exceptionellt komplicerad eller omfattande kan tidsfristen förlängas med två månader.

Om du som patient upplever att uppgifterna i dina patientjournaler är felaktiga, kan du be att de korrigeras. Patienten har dock inte rätt att begära att läkaren ändrar en diagnos eller vårdföreskrifter som hen antecknat i patientjournalerna. Anteckningar i patientdokument korrigeras så att den ursprungliga och den korrigerade versionen båda är läsbara. I patientjournalen ska man anteckna namnet och tjänsteställningen på personen som korrigerat uppgifterna samt varför och när uppgifterna korrigerats (tidpunkt).

Gör så här

För att få kontrollera dina uppgifter ska du fylla i det elektroniska formuläret ”Begäran om insyn”. Du kan också personligen besöka SibboInfo Nickby för att begära få kontrollera eller rätta till dina egna uppgifter.

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga kan du göra en rättelseyrkan. Du kan framföra en yrkan om rättelse med det elektroniska formuläret ”Yrkan om rättelse av registeruppgift”.

Du får uppgifterna inom högst fyra veckor. Uppgifterna lämnas ut personligen till den som begärt dem. Därför ska du ha med ett identitetsbevis när du hämtar uppgifterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Informationsbegäran ska vanligtvis göras med en särskild blankett eller annars skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Rätten att kontrollera sina egna patientuppgifter gäller endast patienten själv. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienter har även rätt att kräva att deras uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas från registret. Därtill kan patienter kräva information om vem som har använt deras registeruppgifter, vart de har överlämnats och vad som har varit grunden för deras användning eller överlämning.

Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070159