Intressebevakning

Förordnande av en intressebevakare används i sista hand för att ordna skötseln av en persons angelägenheter. En intressebevakare kan dock endast förordnas om angelägenheterna hos en person i behov av hjälp annars inte sköts på ett lämpligt sätt.

Som förmyndarmyndighet verkar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som utreder personens behov av intressebevakning och vid behov förordnar en intressebevakare eller lämnar in ansökan hos domstolen.

Intressebevakarens uppgifter

Intressebevakaren bevakar sin huvudmans intressen och representerar honom/henne i ärenden som den förordnats att sköta. Oftast förordnas en intressebevakare för att sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren ska dessutom se till att huvudmannen får ändamålsenlig vård, omvårdnad och rehabilitering. En intressebevakare kan också förordnas att enbart sköta en särskild uppgift, till exempel sälja en fastighet på sin huvudmans vägnar. Det är också möjligt att en intressebevakare förordnas att representera sin huvudman i angelägenheter som rör sjuk- eller hälsovård, men det är ovanligt.

Vem förordnas till intressebevakare?

Intressebevakaren är ofta personens barn, make/maka eller en annan betrodd person. Till intressebevakare kan även förordnas en allmän intressebevakare som sköter uppgiften på arbetets vägnar. Allmänna intressebevakningstjänster ordnas vanligen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicestället i Borgå.

Övervakning av intressebevakaren

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar intressebevakarens verksamhet bland annat genom att granska konton och bevilja tillstånd för de viktigaste rättshandlingarna. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens tillgångar, skulder och över vad som har hänt under redovisningsperioden samt årligen ge myndigheten en redovisning (s.k. årsredovisning) över skötseln av sin huvudmans angelägenheter.

Gör så här

Du kan ansöka om en intressebevakare till dig själv om du har fyllt 18 år och är oförmögen att ha hand om dina ekonomiska ärenden på grund av sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl. En förutsättning är att dina ärenden inte kan skötas på annat sätt.

Du kan göra en anmälan om en annan persons behov av intressebevakning om han eller hon inte klarar av att hantera sina ärenden på grund av sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl och ärendena inte annars kan skötas på vederbörligt sätt. Du kan göra en anmälan trots sekretessbestämmelserna.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd och handledning i alla frågor gällande intressebevakning.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningarna för förordnande av intressebevakare är

  • att personen själv inte kan sköta sina ärenden. Oförmågan ska bero på sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annan motsvarande orsak. Oförmågan utreds vanligtvis med läkarutlåtande.
  • Personen har ekonomiska/andra skäl till att skötseln inte har ordnats på annat sätt (länk till rubriken om lindrigare metoder) Förordnandet av en intressebevakare måste därmed vara nödvändigt som det sista sättet att sköta ärendet.
  • Den som föreslagits till intressebevakning ska gå med på det eller så anses hans eller hennes motsättning till det inte motiverat med hänsyn till hans eller hennes tillstånd (exempelvis sjukdomens art) och behovet av intressebevakning (exempelvis obetalda räkningar under en lång tid).

Alla dessa förutsättningar ska uppfyllas samtidigt för att en intressebevakare kan förordnas.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd