Hjälpmedelstjänster

Du kan låna ut hjälpmedel ur hälsocentralen om din funktionsförmåga är nedsatt på grund av en skada, sjukdom eller hög ålder och du har svårigheter att på egen hand klara av de dagliga aktiviteterna i din verksamhetsmiljö. Hjälpmedel kan lånas för en kort tid utan expertens utlåtande. Bland annat kryckor, promenadkäppar, rollatorer, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, duschstol och rullstolar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan på eget initiativ be att få hjälpmedel. Också en anhörig eller någon annan närstående person, terapeut, läkare eller annan anställd inom social- eller hälsovården som känner till din situation kan meddela om ditt behov av hjälpmedel. Hjälpmedelsenheten ger råd och handleder dig i hur man lånar ut och använder hjälpmedel.

Hjälpmedel som lånats ut till dig får du inte överlåta till någon annan. Du eller din närstående ansvarar också för att regelbundet rengöra och underhålla hjälpmedlet. Detta innebär att man kontrollerar att skruvarna är spända.

Den som använder hjälpmedlet eller hens anhörig ansvarar för transport av hjälpmedlet. När det är fråga om stora hjälpmedel, till exempel sängar, kan hjälpmedelsenheten vid behov ordna transporten.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Om du har frågor om hjälpmedel kan du direkt ta kontakt med hjälpmedelsenheten.

Boka tid hos hjälpmedelsenheten för bedömning av hjälpmedelsbehovet, utlåning av hjälpmedel och brukshandledning. Kommunens hjälpmedelsansvarige har telefontid måndag–tisdag kl. 8–9 och torsdag–fredag kl. 8–9. Du kan också ta kontakt per e-post med hjälpmedelsansvarige.

För vem och på vilka villkor

Hjälpmedel lånas ut till Sibbobor vars vård hälsocentralen ansvarar för.

Hjälpmedelslån är avgiftsfria. Individuella personliga hjälpmedel så som proteser, stödstrumpor och specialskor anskaffar du själv med hjälp av en betalningsförbindelse som du får av kommunen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att få hjälpmedel för medicinsk rehabilitering krävs ett behov av hjälpmedel som konstaterats av en sakkunnig inom branschen. Beroende på fallet kan den sakkunniga vara till exempel en läkare, fysioterapeut, ergoterapeut eller konditionsskötare. Hjälpmedel är bland annat rullstolar, promenadkäppar, duschstolar samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation.

Hjälpmedel kan lånas kortvarigt utan sakkunnigutlåtande. Kryckor, promenadkäppar, rollatorer, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, rullstolar och olika gångställningar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326