Hemvård

Hemvården stöder människan i att klara av vardagen. Vårdpersonalen ger sårvård, tryggar läkemedelsbehandlingen, tar blodprov, mäter blodtryck och hjälper till med personlig hygien. Personalen har också kunnande av vård i livets slutskede. Dessutom ger hemvårdens personal råd och handledning.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Mer information om hur du söker hemvård får du av servicehandledningen för äldre.

För vem och på vilka villkor

Hemvård ges personer som behöver hjälp på grund av bland annat sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga. Beviljande av hemvård baserar sig på en omfattande utvärdering av servicebehovet. Om hemvårdens beviljande eller avslag görs ett ändringsgiltigt skriftligt beslut.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Avgiften för regelbunden hemvård är beroende av inkomsterna och hjälpbehovet. För tillfällig hjälp betalas en engångsavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301