Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen för barnfamiljer ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hemmet tillsammans med föräldern.

Hemservice är tillfälligt och beviljas på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation. Innehållet av hemservice planeras och fastställs skilt för varje familj tillsammans med familjen. Det centrala målet är att stödja familjens egna resurser.

Grunder för beviljande av hemservice:

 • familjen har barn under 18 år, tyngdpunkten ligger på familjer med barn under skolåldern

 • flerbarnsfamiljer när barnen är spädbarn

 • svårigheter att klara sig i samband med graviditet och barnskötsel

 • en förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris

 • en förälder är utmattad

 • svår livssituation eller plötslig förändring i livssituationen

 • handledning gällande barnens vård och fostran

 • kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner

Hemservice beviljas inte i följande fall :

 • för vård av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn

 • enbart för städning

 • för att ersätta barnets dagvård

 • på grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer

 • vid behov av personlig assistans

Den anställda inom hemservicen för barnfamiljer

 • diskuterar det aktuella hjälpbehovet vid ankomsten till familjen

 • stödjer familjen att klara sig självständigt

 • hjälper till med vardagliga sysslor i hemmet, t.ex. barnskötsel och matlagning

 • instruerar, ger råd och berättar om andra tjänster

Hemservicen för barnfamiljer är socialservice i enlighet med 19 § i socialvårdslagen 1201/2014. Hemservicen för barnfamiljer samarbetar vid behov med andra yrkesutbildade som stöder familjen. Verksamheten är konfidentiell och grundar sig på ett gott samarbete mellan klienten, den anställda och övriga hjälpande aktörer.

Avgiften för hemservice för barnfamiljer är 5 euro/timme.

Gör så här

Ansök hemservice för barnfamiljer genom att fylla i Ansökan om hemservice för barnfamiljer och skicka den elektroniskt eller per post till Barnfamiljernas socialt arbete, Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Du kan också ringa ledande socialhandledaren som koordinerar hemservicen eller till barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicesnummer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301