Hemservice för barnfamiljer

Bild: Suvi Suovaara

Hemservicen för barnfamiljer ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hemmet tillsammans med föräldern.

Hemservice är tillfälligt och beviljas på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation. Innehållet av hemservice planeras och fastställs skilt för varje familj tillsammans med familjen. Det centrala målet är att stödja familjens egna resurser.

Den anställda inom hemservicen för barnfamiljer:

 • diskuterar det aktuella hjälpbehovet vid ankomsten till familjen
 • stödjer familjen att klara sig självständigt
 • hjälper till med vardagliga sysslor i hemmet, t.ex. barnskötsel och matlagning
 • instruerar, ger råd och berättar om andra tjänster

Hemservicen för barnfamiljer är socialservice i enlighet med 19 § i socialvårdslagen 1201/2014. Hemservicen för barnfamiljer samarbetar vid behov med andra yrkesutbildade som stöder familjen. Verksamheten är konfidentiell och grundar sig på ett gott samarbete mellan klienten, den anställda och övriga hjälpande aktörer.

Avgiften för hemservice för barnfamiljer är 5 €/timme.

Avgiftsfri hemservice 1-4 ggr för barnfamiljer med barn under 1 år

Sibbo erbjuder 1-4 ggr avgiftsfri hemservice för alla barnfamiljer som har barn under 1 år. Hembesökets längd är 3 timmar. Hemservice för babyfamiljer innefattar barnskötsel (också syskonen som är hemma), hjälp i hemmet samt stöd och råd i föräldraskapet vid behov.

Servicen beställs genom att kontakta ledande socialhandledaren, Anne Willström 050 4635126

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Du kan också ringa ledande socialhandledaren som koordinerar hemservicen eller ringa till barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicesnummer.

För vem och på vilka villkor

Grunder för beviljande av hemservice:

 • familjen har barn under 18 år, tyngdpunkten ligger på familjer med barn under skolåldern
 • flerbarnsfamiljer när barnen är spädbarn
 • svårigheter att klara sig i samband med graviditet och barnskötsel
 • en förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris
 • en förälder är utmattad
 • svår livssituation eller plötslig förändring i livssituationen
 • handledning gällande barnens vård och fostran
 • kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner

Hemservice beviljas inte i följande fall :

 • för vård av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn
 • enbart för städning
 • för att ersätta barnets dagvård
 • på grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer
 • vid behov av personlig assistans

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Avgiften för hemservice för barnfamiljer är 5 €/timme.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En familj kan få hemservice om den behöver hjälp och stöd i vardagen på grund av sin livssituation. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan också stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet.

En avgift för hemservicen kan tas ut. Avgiften fastställs enligt inkomsterna, familjens storlek och hur mycket hjälp de behöver.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301