Hälsoundersökning för arbetslösa

Om du blir arbetslös kan du söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på hälsovårdarens mottagning. Hälsoundersökningen ger en omfattande bild av ditt hälsotillstånd.

Det rekommenderas att man söker sig till hälsoundersökningen inom tre månader efter att arbetslösheten börjat.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Du kan söka dig till hälsoundersökningen genom att ta kontakt med hälsovårdaren. Social-, hälso- och sysselsättningstjänsternas personal kan också hänvisa dig till hälsoundersökningen.

På Mina Kanta-sidor ser du dina egna hälsouppgifter och recept.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsoundersökningen för arbetslösa ingår i allmänhet mätningar med vilka man konstaterar bland annat viktindex och blodtryck samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är ett samtal på mottagningen där man går igenom frågor som gäller personens hälsa, psykiska hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom. Vid hälsoundersökningen av arbetslösa fästs särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livskompetensen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar patienten patienten vidare. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Kontakta social- och hälsovårdscentralen om du vill genomgå hälsoundersökningen för arbetslösa.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326