Hälsoundersökning för arbetslösa

Om du blir arbetslös kan du söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på hälsovårdarens mottagning. Hälsoundersökningen ger en omfattande bild av ditt hälsotillstånd.

Det rekommenderas att man söker sig till hälsoundersökningen inom tre månader efter att arbetslösheten börjat.

Gör så här

Du kan söka dig till hälsoundersökningen genom att ta kontakt med hälsovårdaren. Social-, hälso- och sysselsättningstjänsternas personal kan också hänvisa dig till hälsoundersökningen.

Du kan fylla i förhandsuppgifter för hälsoundersökningen i Mina tjänster. Välj Hälsovårdstjänster och därifrån "Förhandsuppgifter inför hälsogranskning - Arbetlösa".

På Mina Kanta-sidor ser du dina egna hälsouppgifter och recept.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, mental hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom. Vid hälsoundersökningen av en arbetslöshet fäster man särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livshanteringen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326