Anmälning till skolan

Grundläggande utbildning ges i årskurserna 1–9. Kommunen anordnar utbildningen.

Lagen och förordningen om grundläggande utbildningen samt statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen reglerar anordnandet av grundläggande utbildning och timfördelningen. Undervisningsinnehållet och de praktiska arrangemangen styrs av de nationella grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen vilka utarbetats av Utbildningsstyrelsen (2014) och de lokala läroplaner och läsårsplaner vilka utarbetats utgående från dessa.

I Sibbo kommun finns det grundskolor med årskurserna 1–6 och två enhetsskolor (Sipoonlahden koulu och Sipoonjoen yhtenäiskoulu) med årskurserna 1–9. Alla skolor i Sibbo kommun genomför åtgärdsprogrammet mot mobbning Kiva-skola.

Gör så här

Alla som anmäler sig till skolan i Sibbo får anvisningar för anmälan via Wilma. Om du inte har koder till Wilma i Sibbo eller problem med användarkoder, kan du vara i kontakt med Sibbo kommuns undervisningsväsen.

Om barnet inte är skriven i Sibbo, men vill börja skolan i Sibbo, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till skolan genom Mina tjänster. Välj "Utbildning" och därifrån "Anmälan till grundläggande utbildning för inflyttare".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

Serviceställen