Företagshälsovårdstjänster

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetstagare har rätt till företagshälsovård. Arbetsgivarna är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård. Det är frivilligt för arbetsgivarna att ordna hälso- och sjukvård. Företagare och andra som arbetar självständigt kan ordna sin egen företagshälsovård på önskat sätt.

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården själv eller tillsammans med andra. Arbetsgivaren kan också skaffa sig tjänster av olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Kommunen är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för företag som är verksamma inom kommunen om dessa så önskar.

Lag om företagshälsovård http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011383