Företagshälsovårdstjänster

Till företagshälsovården hör att utreda arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan och säkerheten samt att förebygga hälsorisker förknippade med arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas arbetstagaren till vård eller rehabilitering.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetstagare har rätt till företagshälsovård. Arbetsgivare är skyldiga att ordna förebyggande företagshälsovård. Att ordna sjukvård är frivilligt för arbetsgivare. Företagare och egenföretagare kan ordna sin egen företagshälsovård på önskat sätt.

Till företagshälsovården hör att utreda hur hälsosamt och säkert arbetet och arbetsförhållandena är samt att bedöma och hantera hälsoriskerna i arbetet. Inom företagshälsovården utreds arbetstagarens hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga. Vid behov hänvisas en arbetstagare till vård eller rehabilitering.

Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården själv eller tillsammans med andra. Den kan också skaffa tjänster från olika hälsoaktörer, såsom välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska ordna företagshälsovårdens tjänster för företag som är verksamma i området och som vill köpa tjänsterna från välfärdsområdet.

Lag om företagshälsovård http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011383