Familjearbete

I Sibbo erbjuds familjearbete med låg tröskel. Hjälp finns att få i alla vardagssituationer som familjen själv upplever som utmanande. Socialhandledaren lyssnar och hjälper samt ger familjerna handledning och råd i vanliga vardagsproblem. Stödet är avgiftsfritt och antalet möten och hur de genomförs överenskoms i samarbete med familjen. Familjearbetet kan fås i högst tre månader.

Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjen, men träffen med familjen kan också ordnas till exempel på rådgivningsbyrån, café, barnets dagvårdsplats eller i en lekpark. Familjen kan också själv komma till familjearbetets lokaler för sin träff med socialhandledaren. Arbetet riktas till hela familjen.

Vi stödjer föräldraskapet genom att lyssna på föräldrarna och förstärka deras roll som mamma eller pappa. Vi kan vid behov även delta i utmaningarna genom att ge praktiska förslag till hur familjen kunde försöka lösa olika situationer. Tillvägagångssättet bestäms alltid tillsammans med familjemedlemmarna.

Familjearbetet är riktat till familjer med minderåriga barn och ges till exempel i följande situationer:

  • svår livssituation eller plötsliga ändringar i livet (t.ex. skilsmässa)
  • behov av stöd i föräldraskapet
  • frågor gällande barnafostran (t.ex. trotsåldern, att sätta gränser)
  • utmaningar i familjens vardagsrutiner eller dygnsrytm
  • problem gällande sömn eller måltider och ätande
  • frågor om livet i en ombildad familj
  • problem med familjemedlemmarnas växelverkan med varandra
  • man undrar över tonåringens beteende

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Gör så här

Föräldrarna kan själv ta kontakt med ledande socialhandledaren eller med barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicenummer.

Kontakt kan också tas via olika samarbetspartner så som via rådgivningen, småbarnspedagogiken eller via skolan.

Att ta kontakt förutsätter inte att familjearbetet inleds och förbinder inte familjerna till något.

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

För vem och på vilka villkor

Familjearbete erbjuds med låg tröskel till barnfamiljer i Sibbo.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Familjearbetet kan ordnas i anslutning till rådgivningen, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentret. Familjearbete kan också utföras hemma hos familjen.

Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301