Familjearbete

I Sibbo erbjuds familjearbete med låg tröskel. Hjälp finns att få i alla vardagssituationer som familjen själv upplever som utmanande. Socialhandledaren lyssnar och hjälper samt ger familjerna handledning och råd i vanliga vardagsproblem. Stödet är avgiftsfritt och antalet möten och hur de genomförs överenskoms i samarbete med familjen. Familjearbetet kan fås i högst tre månader.

Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjen, men träffen med familjen kan också ordnas till exempel på rådgivningsbyrån, café, barnets dagvårdsplats eller i en lekpark. Familjen kan också själv komma till familjearbetets lokaler för sin träff med socialhandledaren. Arbetet riktas till hela familjen.

Vi stödjer föräldraskapet genom att lyssna på föräldrarna och förstärka deras roll som mamma eller pappa. Vi kan vid behov även delta i utmaningarna genom att ge praktiska förslag till hur familjen kunde försöka lösa olika situationer. Tillvägagångssättet bestäms alltid tillsammans med familjemedlemmarna.

Familjearbetet är riktat till familjer med minderåriga barn och ges till exempel i följande situationer:

  • svår livssituation eller plötsliga ändringar i livet (t.ex. skilsmässa)
  • behov av stöd i föräldraskapet
  • frågor gällande barnafostran (t.ex. trotsåldern, att sätta gränser)
  • utmaningar i familjens vardagsrutiner eller dygnsrytm
  • problem gällande sömn eller måltider och ätande
  • frågor om livet i en ombildad familj
  • problem med familjemedlemmarnas växelverkan med varandra
  • man undrar över tonåringens beteende

Familjearbetets snabbtider

Hos socialhandledaren för tidigt stöd får du hjälp så att dina problem inte hinner bli större. Du kan boka en tid för att diskutera något som rör till exempel din familjs vardag eller växelverkan mellan familjemedlemmarna. Målet är att erbjuda en möjlighet till snabb diskussionshjälp, innan problem eventuellt börjar hopa sig.

Ett möte betyder inte att man blir klient hos socialvården, och det antecknas inte någonstans. Mötena är engångsevenemang, och de förs ansikte mot ansikte i Familjestugan i Nickby. Alternativt kan mötet också ordnas per telefon eller på distans via Teams-applikationen.

Snabbtiderna (75 min) erbjuds onsdagar kl. 8-9.15. Tiderna kan reserveras i den elektroniska tidsbokningskalendern.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Gör så här

Föräldrarna kan själv ta kontakt med ledande socialhandledaren eller med barnfamiljernas socialarbetets jour- och servicenummer.

Kontakt kan också tas via olika samarbetspartner så som via rådgivningen, småbarnspedagogiken eller via skolan.

Att ta kontakt förutsätter inte att familjearbetet inleds och förbinder inte familjerna till något.

För vem och på vilka villkor

Familjearbete erbjuds med låg tröskel till barnfamiljer i Sibbo.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Kommunen ansvarar för familjearbetet. Familjearbetet kan utföras hemma hos familjen eller i kommunens lokaler. Det kan ordnas i anslutning till rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentralen.

Familjearbetet är till för alla familjer. Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Socialvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301