Ergoterapi för barn

Ergoterapi är en medicinsk rehabiliteringsform som en utbildad ergoterapeut förverkligar med klienten. Inom ramen för ergoterapi strävas efter att hitta lösningar där individens förmågor och färdigheter samt omgivningens- och aktivitetens krav kommer i balans och meningsfulla aktiviteter i vardagen lyckas. Genom att stärka individens färdigheter, ändra omgivningen, tillämpa aktiviteten eller utnyttja hjälpmedel kan klientens målsättningar nås.

Inom ergoterapin strävas efter en möjligast god aktivitetsförmåga i det vardagliga livet där individen känner delaktighet och kan vara aktör i sina meningsfulla aktiviteter hemma, i gruppen för småbarnsfostran, i skolan och på fritiden.

Ergoterapi för barn riktar sig i första hand till barn under skolåldern. Besöken är avgiftsfria.

Enligt behov innefattar ergoterapibesöken utredningar och undersökning, terapi, handledning eller konsultation. Ergoterapeuten jobbar även i preventivt syfte genom att ex. delge kunskap om barnets utveckling, handleda och utbilda. Ergoterapispråket är vanligen samma språk som talas inom småbarnsfostran eller skola.

Vanligen rekommenderas ergoterapi vid rådgivningen, inom småbarnsfostran/ elevvården eller av en annan specialarbetare. När remissen gjorts tar ergoterapeuten kontakt med familjen för tidsbokning. Föräldrar eller personal kan även konsultera ergoterapeuten per telefon. Ergoterapeutens mottagningsrum är belägna på bottenvåningen (P) vid social- och hälsovårdsstation i Nickby.

Ergoterapiprocessen börjar med en kartläggning av behov. Enligt behov utreds barnets färdigheter på olika delområden av utvecklingen, faktorer som inverkar på barnets utveckling och aktivitetsförmåga samt barnets styrkor. En viktig del i utredningen är informationen som samlas av de vuxna som är aktivt i barnets vardag. Utgående från kartläggningen och undersökningen skapas en plan för fortsättningen; habiliteringsbesök i grupp eller individuellt, samarbete med föräldrar och personalen i gruppen för småbarnsfostran/ skolan eller vidareremittering för fortsatta undersökningar. I samarbete strävas efter lösningar som främjar barnets utveckling och underlättar familjens vardag.

De vuxna i barnets vardag har en viktig roll i habiliteringsprocessen. Förutom föräldrarna samarbetar ergoterapeuten med t.ex. personalen i gruppen för småbarnsfostran/ skolan, hälsovårdare, psykologer, talterapeuter och fysioterapeuter.

Gör så här

Ifall du som förälder är orolig över ditt barns utveckling, kan du ta upp det på rådgivningen eller i gruppen för småbarnsfostran (gärna specialläraren inom småbarnspedagogik) eller konsultera ergoterapeuten per telefon.

Ifall remissen sänts till ergoterapeuten, är hen i kontakt per telefon för tidsbokning.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

För vem och på vilka villkor

Ditt barn kan rekommenderas ergoterapi om det observeras osäkerhet eller utmaningar i:

  • händernas motorik (pennföring, hänthet, osv)
  • visuell gestaltning eller visuokonstruktiva färdigheter
  • grovmotoriken/ att röra sig (försiktighet eller klumpighet)
  • vardagsrutinerna
  • sociala färdigheter (lekfärdigheter)
  • reglering av uppmärksamheten och exekutiva färdigheter

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning