Ergoterapi

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja patientens funktionsförmåga. Ergoterapi kan ges individuellt eller i form av gruppterapi.

Ergoterapin erbjuder hjälp i vardagen då du på grund av sjukdom, skada eller åldrande har en nedsatt funktionsförmåga. Med hjälp av terapin kan du främja återställandet och utvecklingen av funktionsförmågan samt söka praktiska åtgärder för att klara av att ta hand om sig själv, sköta vardagssysslorna eller arbetet. Ergoterapeuten hjälper till att hitta hjälpmedel som stöder trygg och självständig verksamhet samt att planera ändringsarbeten i bostaden.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Om ergoterapi rekommenderas för dig får du en remiss till privat serviceleverantör som kommunen anlitar för att ordna ergoterapi via köptjänst. Ta själv kontakt med serviceleverantören. Du hittar kontaktuppgifterna i betalningsförbindelsen.

Om ergoterapeuten rekommenderar hjälpmedel ska du meddela hjälpmedelstjänsten eller rehabiliteringsarbetsgruppen om saken.

För vem och på vilka villkor

Du kan få en betalningsförbindelse till ergoterapi när en fysio- eller ergoterapeut, hälsocentralläkare, sjukhusläkare eller ergoterapeut/läkare vid rehabiliteringsanläggning rekommenderar dig ergoterapi. Kommunens rehabiliteringsarbetsgrupp behandlar ansökan om betalningsförbindelse.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Kommunen köper ergoterapitjänster av en privat serviceproducent. Du betalar självriskandelen för terapin.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Folkhälsolag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1972/19720066