Elevvården inom förskoleundervisningen

Med elevvård avses omsorg om elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa samt sociala välbefinnande. Syftet med elevvård i förskolan är att i samarbete med barnets vårdnadshavare och personalen på förskolan främja barnets välmående och utveckla hens färdigheter för utbildning. Dessutom ser man till att förskolemiljön är hälsosam, trygg och trivsam.

Ifall barnets vårdnadshavare upplever oro med något som berör barnet eller familjen är det möjligt att ta upp ärendet med förskolans eller elevvårdens personal. Det kan t.ex. gälla barnets utveckling, kamratrelationer eller familjens förändrade förhållanden. Man får och kan be om råd och hjälp, det lönar sig inte att grubbla ensam över saken.

Gör så här

Kontakta elevvårdens kuratorer och psykologer per telefon eller skicka e-post eller wilma-meddelande.

Kuratorer och psykologer arbetar i sina ansvarsskolor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En elev i förskoleundervisningen har rätt till elevvård, dvs. omsorg om barnets övergripande välbefinnande både som individ och som en del av gruppen. Som personlig service kan ett barn som deltar i förskoleundervisningen få hälsovårdstjänster på rådgivningen samt psykolog- och kuratortjänster. Vid behov samlas en sektorsövergripande expertgrupp som stöd för barnet.

Målet med elevvården är att skapa en hälsosam och trygg inlärnings- och uppväxtmiljö för barnet, stödja inlärning, underlätta och förebygga hinder för inlärning och inlärningssvårigheter, skydda den mentala hälsan och förebygga marginalisering.

Förskoleundervisningens elevvård genomförs av myndigheterna i välfärdsområdet i samarbete med barnets föräldrar eller vårdnadshavare och barnet självt.

Lag om elev- och studerandevård http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20131287

Serviceställen