Behandling av personuppgifter

Största delen av Sibbo kommuns tjänster grundar sig på förverkligandet av kommunens rättsliga förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Då behöver vi inget separat samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. En del av tjänsterna är ändå sådana där personuppgifterna samlas in på basis av ditt samtycke och då ber vi om ditt samtycke för att behandla dina uppgifter. Du har dock rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Kommunen upprätthåller flera register som behövs för produktionen av tjänster inom olika sektorer. Registren innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Varje register innehåller ändå bara de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten. Uppgifterna i våra register används endast av de personer som i sitt arbete behöver dem. Alla anställda hos Sibbo kommun har tystnadsplikt.

Dina uppgifter är väl skyddade. Personuppgifter lämnas ut till övriga myndigheter endast om det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående kundrelation, eller i enlighet med lämnat samtycke. Till kommersiella aktörer lämnar vi aldrig ut personuppgifter, om detta inte har överenskommits på ett tydligt sätt tillsammans med kunden på förhand.

Rätt till tillgång till sina uppgifter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om dig. På din begäran levererar vi uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för leverans av uppgifterna eller delgivning av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att dina uppgifter rättas.

Gör så här

Begäran att få dina uppgifter kan du göra i Mina tjänster. Välj "Organisation" och därifrån "Begäran om insyn". Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att få dina uppgifter rättade.

Krav att få dina uppgifter rättade kan du göra i Mina tjänster. Välj "Organisation" och därifrån "Yrkan om rättelse av registeruppgift".

Du kan också personligen göra en begäran att få dina uppgifter och ett krav att få dina uppgifter rättade. Det här gör du vid kommunens kundservice. Kom ihåg att identiteten måste styrkas.

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi mera om hur vi hanterar personuppgifter i Sibbo kommun. Dataskyddsbeskrivningarna kan läsas i Sibbo kommuns webbtjänst samt vid kommunens kundservice under öppethållningstiderna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

E-tjänst