Barnskyddets eftervård

Eftervård är en del av barnskyddet. Syftet med eftervården är att underlätta barnet att återvända hem eller den unga att bli självständig. Till eftervård är berättigad ett barn eller en ung person som

• har varit omhändertagen

• har varit placerad som stödåtgärd inom öppenvården minst 6 månader

Eftervårdens stöd som skräddarsys enligt individuella behov är alltid frivilligt. Eftervården kan erbjuda den unga

• personlig handledning och rådgivning

• stöd för att hitta sina egna resurser

• hjälp med att skaffa en bostad

• stöd för självständigt boende, studier och sysselsättning

• ekonomiskt stöd och handledning i anslutning till kontroll av den egna ekonomin

Rätten till eftervård slutar senast när barnet fyller 25 år.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddets eftervård stöder ett barn eller en ung person som placerats utom hemmet, dennes föräldrar och fosterföräldrar efter det att vården utom hemmet eller övriga barnskyddsåtgärder avslutats. Rätten till eftervård gäller i fem år eller tills det att den unga personen fyller 25 år.

För ordnandet av eftervården ansvarar i regel barnets eller den unga personens hemkommun. Den kommun som ansvarar för kostnaderna för vården utom hemmet ansvarar även för eftervårdskostnaderna. En ung person i eftervård stöds i arrangemang för boende, ekonomiska ärenden samt planer gällande studier, arbete och annat som berör livet. Eftervården genomförs av en socialarbetare.

Barnskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417