Barnskydd

Barnskyddets syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnskyddet skall främja barnets gynnsamma utveckling och välfärd. Barnskyddet skall stödja föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran i fostran av och omsorg om barnet. Barnskyddet skall sträva efter att förebygga barnets och familjens problem samt att tillräckligt tidigt ingripa i problem som observerats. Vid bedömningen av behovet av barnskydd och vid genomförandet av barnskydd skall barnets bästa beaktas i första hand.

Barnskydd består av öppenvårds, vård utom hemmet och eftervårdstjänster.

Gör så här

Ta kontakt med barnfamiljernas socialarbetes jour- och servicenummer. Vi svarar i telefonen enligt möjlighet vardagar mellan kl. 9-15.

Andra tider kan du vid behov kontakta Östra Nylands social- och krisjour.

Barnskyddsanmälan kan göras genom Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Barnskyddsanmälan".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.

Barnskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417

E-tjänst