Barnskydd

Barnskyddets syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnskyddet skall främja barnets gynnsamma utveckling och välfärd. Barnskyddet skall stödja föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran i fostran av och omsorg om barnet. Barnskyddet skall sträva efter att förebygga barnets och familjens problem samt att tillräckligt tidigt ingripa i problem som observerats. Vid bedömningen av behovet av barnskydd och vid genomförandet av barnskydd skall barnets bästa beaktas i första hand.

Barnskydd består av öppenvårds, vård utom hemmet och eftervårdstjänster.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Ta kontakt med barnfamiljernas socialarbetes jour- och servicenummer. Vi svarar i telefonen enligt möjlighet vardagar mellan kl. 9-15.

Andra tider kan du vid behov kontakta Östra Nylands social- och krisjour.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kontakta barnskyddets jour om barnets, den ungas eller familjens situation kräver brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Man kan ringa barnskyddsjouren under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Vid behov kan man kontakta socialjouren i området via nödcentralen.

Barnskyddslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417