Barnrådgivningen följer hur barn under förskoleåldern växer och utvecklas. Målet är att främja barnets och familjens välmående, stödja föräldraskapet, förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem redan i ett tidigt skede.

Barnets uppväxt och utveckling följs med under hälsokontroller. Vid behov bokar man extrabesök i barnrådgivningsbyrån eller i den öppna rådgivningsbyrån.

I infobladet hittar du information om besöken i barnrådgivningen och vaccinationer. Båda föräldrarna är välkomna att delta i alla kontrollbesök, men speciellt gärna får båda delta i de så kallade omfattande hälsoundersökningarna. I omfattande hälsoundersökningar strävar vi efter att beakta hela familjens välmående och eventuella behov av stöd.

Före granskningen

Före dessa besök i barnrådgivningen ber vi föräldrarna fylla i tillhörande blanketter.

Före 4-månadersgranskningen:

  • Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda

Före 1,5-årsgranskningen:

  • Frågeformulär till 1,5-åringars föräldrar

  • Kraftresurser i vardagen hos småbarnsfamiljer

Före 4-årsgranskningen:

  • Frågeformulär till 4-åringars föräldrar

Gör så här

Kontrollera vem din egen hälsovårdare är från den bifogade listan enligt din hemadress. Ring din egen hälsovårdare under telefontiden måndag–torsdag kl. 12:00–12:45. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt.

Du kan boka tid för barnets 1–3-årskontroll elektroniskt. Tiden bokas för barnet, dvs. använd barnets namn. Obs. Boka tid för barnets 1,5-årskontroll via din egen hälsovårdare.

Om du vill avboka ditt besök hos rådgivningen, ring hälsovårdaren under telefontid eller skicka ett textmeddelande till det gemensamma numret för alla rådgivningar. Kom ihåg att skriva kundens namn och födelsetid i meddelandet.

Bekanta dig också med rådgivningens tips om nyttiga länkar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Under barnets första levnadsår besöks rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. Alla barn genomgår minst 15 hälsoundersökningar.

Barnrådgivningsbyrån följer barnets hälsa, tillväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnet. På rådgivningen vaccineras barnen enligt det nationella vaccinprogrammet. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

Barnrådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov bland barn och deras familjer så tidigt som möjligt. Barn och familjer stöds i samarbete med tjänster inom småbarnsfostran, social- och missbrukartjänster och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas mera, hänvisar rådgivningen familjen vidare.

Hälso- och sjukvårdslag

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326