Barnrådgivningen

Barnrådgivningen följer hur barn under förskoleåldern växer och utvecklas. Målet är att främja barnets och familjens välmående, stödja föräldraskapet, förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem redan i ett tidigt skede.

Barnets uppväxt och utveckling följs med under hälsokontroller. Vid behov bokar man extrabesök i barnrådgivningsbyrån eller i den öppna rådgivningsbyrån.

I infobladet hittar du information om besöken i barnrådgivningen och vaccinationer. Båda föräldrarna är välkomna att delta i alla kontrollbesök, men speciellt gärna får båda delta i de så kallade omfattande hälsoundersökningarna. I omfattande hälsoundersökningar strävar vi efter att beakta hela familjens välmående och eventuella behov av stöd.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Du kan boka tid (Rådgivningens tidsbeställning och kontaktuppgifter) under telefontiden mån-fre kl. 12:00-13:00. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt (Elektronisk tidsbeställning till hälsovårdstjänster).

Du kan boka tid för barnets 1–3-årskontroll elektroniskt. Tiden bokas för barnet, dvs. använd barnets namn. Obs. Boka tid för barnets 1,5-årskontroll via din egen hälsovårdare.

Om du vill avboka ditt besök hos rådgivningen, ring hälsovårdaren under telefontid eller skicka ett textmeddelande till det gemensamma numret för alla rådgivningar. Kom ihåg att skriva kundens namn och födelsetid i meddelandet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under skolåldern har rätt till rådgivningstjänster. Rådgivningsbyrån följer upp barnets hälsa, uppväxt och utveckling. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i fostringsarbetet och i omsorgen om barnets hälsa och välbefinnande. På rådgivningen får barnen vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Under barnets första levnadsår besöker modern och barnet rådgivningsbyrån en gång i månaden i snitt, därefter en gång om året eller efter behov. För alla barn ordnas minst 15 hälsoundersökningar. Barnets munhälsa kontrolleras åtminstone vartannat år.

På barnrådgivningen strävar man efter att identifiera barnets och familjens behov av stöd så tidigt som möjligt. Barnet och familjen erbjuds nödvändigt stöd i samarbete med till exempel småbarnspedagogiken, social- och missbrukartjänsterna och barnskyddet. Om ett barn eller en familj behöver särskilt stöd eller barnets utveckling behöver undersökas noggrannare, hänvisar rådgivningen till följande åtgärder.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326