Barnfamiljernas socialt arbete

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd.

Barnfamiljers socialarbete

  • omfattar utredning av servicebehov och att ordna behövande stöd och tjänster
  • är planmässigt och målinriktat förändringsarbete tillsammans med familjen
  • ansvarar för barnfamiljers kompletterande och förebyggande utkomsstöd

Kontakt med socialvården och barnskyddsanmälan

Du kan vara i kontakt med socialarbetet för barnfamiljer om du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs. Det kan handla om en kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skolan som hotar barnets utveckling, oro för droger, våld, utnyttjande, psykiska problem eller spelberoende.

Om en myndighet eller andra professionella aktörer oroar sig för barnets välbefinnande ska de omedelbart göra en barnskyddsanmälan utan hänsyn till sekretessbestämmelserna. Också varje vuxen som oroar sig över ett barns situation, eller barnet självt, kan göra en barnskyddsanmälan. En privat person kan göra anmälan anonymt.

Barnets och familjens situation utreds i så stor omfattning som är nödvändigt. Behovet av tjänster bedöms på grund av en utvärdering av servicebehovet. Rådgivning och vägledning kan också erhållas från socialvården utan anmälan.

Utvärdering av servicebehovet

I utvärderingen av servicebehovet

  • ordnas möten med familjen/familjemedlemmarna
  • utreds behovet av stöd
  • beaktas klientens åsikter och syn på sitt servicebehov
  • utarbetas en sammanfattning av klientens situation samt behovet av socialtjänster och särskilt stöd
  • registreras de slutsatser om förutsättningarna för en kundrelation som en yrkeskunnig person inom socialvården har fattat
  • erbjuds direkt rådgivning, handledning och stöd
  • kan behövliga stödtjänster påbörjas

Vid utvärderingen av servicebehovet avgörs om barnet eller familjen behöver socialservice, tjänster inom barnskyddet eller andra stödåtgärder och på vilket sätt familjen kan få det stöd den behöver. Syftet med en utvärdering av servicebehovet är att så snabbt som möjligt hitta bästa möjliga hjälp för familjen.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Gör så här

Ta kontakt med barnfamiljernas socialarbetes jour- och servicenummer. Vi svarar i telefonen vardagar mellan kl. 9-15.

Andra tider kan du vid behov kontakta Östra Nylands social- och krisjour.

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.