Avtal angående vårdnad och umgängesrätt om barn

Då föräldrarna bor separat eller håller på att skilja sig kan de sinsemellan eller hos barnatillsyningsmannen komma överens om barnets boende och umgängesrätt. Ett boendealternativ (hos fadern/modern) som kommits överens om och fastställts hos barnatillsyningsmannen förs in i befolkningsregistersystemet. Då föräldrarna kommer överens om barnets boende och umgängesrätt ska utgångspunkten vara barnets intresse. Barnet kan vara officiellt folkbokfört och ha sin postadress endast hos någondera föräldern. Barnet betraktas som medlem i enbart ett hushåll när man till exempel ansöker om bostadsbidrag eller barnbidrag. Ifall föräldrarna inte lyckas komma överens om barnets boende kan de ansöka om beslut också hos tingsrätten. Att komma överens hos barnatillsyningsmannen är helt frivilligt.

Barnet har rätt att träffa och umgås med den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Föräldrarna kan komma överens om umgängesrätt sinsemellan, utarbeta ett umgängesavtal hos barnatillsyningsmannen eller föra ärendet till tingsrätten för avgörande.

Barnatillsyningsmannen utarbetar umgängesavtalet i samarbete med föräldrarna i den noggrannhet som föräldrarna önskar. De flesta vill avtala om var barnet vistas under vardagar, veckoslut, semester- och lovtider, helgdagar samt på mors respektive fars dag. Umgängesavtalet kan även gälla för en viss tid och det kan justeras vid behov när barnet växer.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

För vem och på vilka villkor

Om umgängesföräldern inte är i stånd till att ta hand om barnet under möten kan man komma överens att ordna stöttat eller övervakat umgänge.

Om föräldrarna har det svårt att hitta en gemensam synpunkt när det gäller barnets ärenden kan medling i familjeärenden hjälpa dem med att lösa sina meningsskiljaktigheter. Ifall man inte får träffa barnet, kan man ansöka om verkställighet via tingsrätten.

Man kan ansöka om verkställighet med avtal som bekräftats av barnatillsyningsmannen/domstolen eller med domstolsbeslut. Förälderns rädsla räcker inte som grund för förhindrande av umgänge. Det måste föreligga mycket kraftiga grunder som kan bevisas. Föräldrarna beslutar om barnets umgängesrätt men då barnet fyller 12 år eller redan tidigare enligt situationen, kan man höra också barnets egen vilja beträffande verkställande av umgänge. Ifall barnet har fyllt 12 år, genomför man inte till verkställigheten mot barnets vilja. Så gör man inte heller beträffande ett yngre barn ifall man anser att barnet är tillräckligt moget för att uttrycka sin egen vilja på ett pålitligt sätt.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid skilsmässa och upplösning av samboende kan föräldrarna komma överens om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt. När föräldrarna gör beslut om barnets framtid ska de diskutera om dessa tillsammans med barnet om det är möjligt med beaktande av barnets ålder och utveckling. Barnets tankar och önskemål ska beaktas. Kommunens barnatillsyningsman ger information om alternativen. Barnatillsyningsmannen hjälper också att upprätta avtalet. Ett avtal angående vårdnaden om barnet, om barnets boende och om umgängesrätten ska ingås skriftligen och fastställas hos barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun. Om man inte kan komma överens löser man ärendet i tingsrätten.

Om barnet är i gemensam vårdnad ska föräldrarna besluta om ärenden som är betydande för barnet, så som var barnet bor, barnets hälsovård samt dagvård eller skola. I vissa fall kan man också komma överens om att dela på uppgifterna mellan vårdnadshavarna. Ensamförsörjare beslutar själv om barnets ärenden.

Om barnet endast bor hos ena föräldern har hen rätt att träffa den andra föräldern och vara i kontakt med föräldern så som föräldrarna kommit överens om. Föräldrarna kan även överenskomma om att barnet bor växelvist hos bägge förälder så som man fastställt i avtalet.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1983/19830361