Avgiftstak inom socialvården samt hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården är avgiftstaket per kalenderår 692€ år 2022.

Avgifterna som uppbärs för tjänster som barn och unga som inte fyllt 18 år använt beaktas i vårdnadshavarens kostnadstak. Då kostnadstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har ackumulerat kostnadstaket.

I avgiftstaket ingår avgifter för

 • läkarvård inom hälsovårdscentralens öppenvård
 • fysioterapi
 • förter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • dagkirurgi
 • kortvarig vård på en anstalt inom hälso- eller socialvården
 • natt- eller dagsjukvård
 • rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård
 • avgifter för terapitjänster
 • avgifter som betalats med utkomststöd

I avgiftstaket beaktas också tjänster som produceras som köpta tjänster, som kommunen har ansvar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte

 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdtjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som kommunen inte ansvarar för att ordna

I avgiftstaket medräknas inte heller avgifter som ersatts för patienten till exempel på basis av arbetsolycksfallsförsäkring.

När avgiftstaket har nåtts

 • får klienten i regel alla öppenvårdstjänter avgiftsfritt
 • kan det för kortvarig sluten vård eller service på institution tas ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,80 euro per vårddag (2022)

Av fakturan ska framgå om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Läkemedelskostnaderna

Läkemedelskostnaderna har sitt eget avgiftstak som är 577,66€ år 2020. När avgiftstaket har uppnåtts betalar klienten endast en självriskandel som är 2,50€/läkemedel. Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50€/kalenderår, men gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

Gör så här

Du ska själv följa med när avgiftstaket uppnås. Spara betalningskvitton i original. Kvitton bör uppvisas på begäran. Du får ett intyg om avgifstaket på begäran av den social- och hälsovårdsenhet där avgifstaket blivit fullt.

För vem och på vilka villkor

När avgiftstaket uppnåtts får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt genom att söka om ett s.k. frikort. För kortvarig anstaltsvård uppbärs dock en lägre vårddagsavgift.

Betalningsinformation