Allmänt om dataskydd

Dataskydd innebär att dina personuppgifter skyddas från att missbrukas på ett sätt som strider mot lag, anvisningar eller på annat skadligt vis.

Syftet med dataskyddet är att skydda personuppgifter och med det avses tryggande av personens integritet och förtroende. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid. Den nationella dataskyddslagen kompletterar och preciserar bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

En personuppgift är allmänt taget en uppgift av vilken man direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Med personuppgift avses i förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Dataskyddsbeskrivning

Av dataskyddsbeskrivningen framgår vem den registeransvarige är som svarar för behandlingen av personuppgifter, vilka personuppgifter som ingår i registret, för vilket ändamål personuppgifterna används, vart personuppgifterna regelmässigt lämnas ut samt principerna för skydd av personuppgifterna.

Gör så här

Dataskyddsansvariga hjälper dig i olika frågor gällande dataskydd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning