Rådgivningstjänster för adoption

Adoptionsrådgivning hjälper sökanden att utvärdera sina färdigheter som adoptionsföräldrar och förbereda sig för föräldraskap. Sibbo kommun köper adoptionsrådgivningen av Rädda Barnen rf. Adoptionsprocess påbörjar alltid med adoptionsrådgivning, där barnets fördel är i första hand.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon eller per e-post. Mer information och information om eventuella undantagstider hittar du från Borgås Östra Nylands familjerättsenhet nätsidor.

För vem och på vilka villkor

Adoptionsrådgivning är service för Sibbobor.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer som önskar adoptera ska söka sig till adoptionsrådgivningen. Rådgivning kan tillhandahållas av kommuner och organisationer som beviljats tillstånd. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt.

Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp.

Adoptionslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120022