10: klassen

Tionde klassens mål är att utveckla elevens studie- och karriärvalsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för fortsatt utbildning. I tionde klassen kan eleven höja sina vitsord på grundskolans avgångsbetyg.

Tionde klassens undervisning sträcker sig över ett läsår. Den omfattar minst 1 100 timmar. Undervisningen kan även omfatta praktisk arbetslivsorientering samt utökning av samhällskunskap och samhällsfärdigheter.

Sibbo kommun ordnar inte undervisning på tionde klassen, men Sibbo-elever kan söka sig till Borgå folkakademi, akan, för påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen.

Tionde klassen försvinner efter läsåret 2021-22. I stället kommer eleverna att visas till den nya HUX-utbildningen som sammanbinder den tidigare tionde klassen samt den förberedande utbildningen för gymnasiet (LUVA) och yrkesutbildningen (VALMA). Den svenskspråkiga HUX-utbildningen kommer att arrangeras av Prakticum.

Gör så här

Mer information om 10: klassen finns på Studieinfo.fi eller akan.fi

För vem och på vilka villkor

Du kan söka till tionde klassen, om du har avslutat grundskolan innevarande eller föregående år och inte har fått en studieplats på andra stadiet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med tionde klassen är att utveckla studie- och karriärmöjligheterna samt underlätta tillgången till fortsatt utbildning. Du kan höja dina vitsord i avgångsbetyget från grundskolan på tionde klassen.

Undervisningen i tionde klass pågår under ett läsår. Den ges i minst 1 100 timmar. Undervisningen kan även omfatta praktisk arbetslivsorientering samt utökning av samhällskunskap och samhällsfärdigheter.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

E-tjänst