G 19 Gemensam generalplan för Östersundom

Kommunernas gemensamma generalplan

En för tre kommuner gemensam generalplan planerades för de områden som anslutits till Helsingfors samt de närliggande stadsdelarna Västersundom i Vanda samt delar av stadsdelarna Länsimäki, Vaarala och Ojanko, liksom Granö och Majvik i Sibbo. Sibbo beslöt hösten 2010 om medverkan i den gemensamma generalplanen och om omfattningen på det område som ska ingå i planen.

 

Se generalplanens webbsidor på finska
Se generalplanens webbsidor på svenska

 

Kontaktuppgift

För Sibbos del: planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957
e-postadress i form: förnamn.efternamn(at)sibbo.fi

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom den 10 maj 2021.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom 29.11.2019.

Helsingfors förvaltningsdomstol gav 29 november 2019 sitt beslut om Östersundomområdet i etapplandsskapsplan 2 för Nyland och om kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom. Det hade lämnats in besvär mot planerna. Enligt förvaltningsdomstolens beslut förblir landsskapsplanen gällande, men förvaltningsdomstolen förkastade Östersundomkommitténs beslut om att godkänna den gemensamma generalplanen.

I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut konstateras att Natura-bedömningen som gjorts i anslutning till generalplanen inte till alla delar kan anses vara ändamålsenlig. Därutöver konstaterar förvaltningsdomstolen att placeringen och omfattningen av grönförbindelsen som anvisas mellan Sibbo storskog och Svarta backen i generalplanen avviker från landskapsplanen, och grönförbindelsen i östlig-västlig riktning som anvisas i landskapsplanen anvisas inte alls i generalplanen. Detta avviker från den lösning i landskapsplanen för Östersundom som har tagits i beaktande vid bedömningen av generalplanelösningens lagenlighet.

 

Östersundom -kommitté

Medlemmar:
1. Sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad, Mikko Aho, ordförande av kommittéen
2. Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stadsplaneringen, viceordf
3. Utvecklingsdirektör, Pirjo Siren, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen

Personliga suppleanter:
1. Generalplanechef Rikhard Manninen, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
2. Generalplanechef Mari Siivola, Vanda stadsplaneringen
3. Planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen

Detaljplan för Majvik

Detaljplan 1 för Majviks Gård

På området arbetas en detaljplan 1 för Majviks Gård (jordbruksområden).
Planutkastet var framlagt 11.8 – 9.9.2016.
Planförslaget var framlagt 8.5.-8.6.2017.