G 18 Delgeneralplan för Eriksnäs

Delgeneralplan G18 --> planstomme KR4

Sibbo kommun har under flera åren haft under arbetet en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla.

Utifrån de ändrade utvecklingsmålen och utgångsuppgifterna har kommunen beslutat att sammanställa en översiktlig utvecklingsplan för markanvändningen i Eriksnäs tillsammans med den övriga översiktliga utvecklingsplanen för markanvändningen i Söderkullaområdet som en granskning i form av en planstomme i stället för en delgeneralplan med rättsverkningar.

 

 

 

Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området.

Arbetet med detaljplan för Eriksnäs II har inletts på området 2011.

Kontaktuppgifter

Planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957
e-postadresser i form: förnamn.efternamn@sibbo.fi

G18 Delgeneralplan för Eriksnäs -> KR4 Planstomme för Söderkullaområdet

Eriksnäs delgeneralplaneområde ligger i Södra Sibbo, söder om Söderkulla tätort och Borgå motorväg. Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området. Att utarbeta en granskning på delgeneralplanenivå för detta område är en del av det så kallade områdesutvecklingsprojektet.

I enlighet med de uppdaterade målen är avsikten att utveckla området som ett havsnära, egnahemsdominerat bostadsområde. På samma gång undersöks möjligheterna att placera en småbåtshamn i området. Det korrigerade förslaget till delgeneralplan var framlagt 12.1–4.3.2015. Utifrån de ändrade utvecklingsmålen och utgångsuppgifterna har kommunen beslutat att sammanställa en översiktlig utvecklingsplan för markanvändningen i Eriksnäs tillsammans med den övriga översiktliga utvecklingsplanen för markanvändningen i Söderkullaområdet som en granskning i form av en planstomme i stället för en delgeneralplan med rättsverkningar.

Syftet med planstommen är att skapa en delgeneralplanelik helhetsbild över den framtida markanvändningen i Söderkulla och Eriksnäs som ska styra detaljplaneringen. Jämfört med en delgeneralplan med rättsverkningar är utarbetandet av en planstomme en lättare process, vilket är ett bättre alternativ med hänsyn till planläggningens begränsade resurser. Omfattningen av det område som ska detaljplaneras i Eriksnäs kommer att fastställas i tillämpliga delar i samband med justeringen av generalplanen som startar i år.

Avsikten är att utarbeta en planstomme för Söderkullaområdet åren 2023–2025.

 

Försslagskedet

Delgeneralplaneförslaget var första gången offentligt framlagt 17.4 – 17.6.2014. På basen av anmärkningar och utlåtanden som lämnades in för planförslaget, bestämdes det att omarbeta planförslaget och framlägga det offentligt på nytt. Det korrigerade planförslaget presenterades på en planutställning den tredje och fjärde februari 2015 på Söderkulla biblioteket.

Korrigerad planförslag var framlagt 12.1.- 4.3.2015.

Kungörelse 8.1.2015 om framläggandet av korrigerat planförslag för Eriksnäs 12.1-4.3.2015.
Plankarta med beteckningar och bestämmelser, pdf
Beteckningar och bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf

Bilagor:
Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Bilagor 4-6  Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11 Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Bilagor som lagts till:

Bilaga 12 Rantakorttelitutkielmat

Bilaga 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Bilaga 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä
Bilaga 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Bilaga 16 Responsrapport till utlåtanden och anmärkningar

 

Tidigare behandlingsskeden

Planförslaget offentligt framlagt 17.4.-17.6. 2014 (första gången)

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 .

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställningen finns i två delar:
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 1
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 2.

Kungörelse 17.4.2014 om framläggandet av Eriksnäs planförslag 17.4-17.6.2014 (första gången)

Plankarta
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning, Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys
Bilagor  4-6: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi
Bilagor 12-13: Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen

 

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, på finska.

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet, 29.11.2012
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse 1.9.2011 on framläggandet av Eriksnäs delgeneralplanens utkast 1.9.-3.10.2011
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, på finska

Utkast till Eriksnäs delgeneralplan, karta

Planutkastets beskrivning:

sidorna 1-19,
sidorna 20-39,

sidorna 40-72,

Bilagor till beskrivningen
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010

Promemoria från invånarkvällen 23.11.2010, på finska

Startskedet

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 2013.

Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta