En anställd i Daghemmet Lillhjärtat smittad av corona i Sibbo – Två daghem hålls stängda i sin helhet åtminstone i dag

Vårdnadshavarna till barnen i båda daghemmen har i går (21.3.2021) informerats om en eventuell exponering för viruset, om karantän och om att daghemsverksamheten avbryts. Vårdnadshavarna har ombetts vårda sina barn hemma.

Källan till den insjuknade anställdas coronasmitta är oklar. Därför vill man som försiktighetsåtgärd testa hela personalen i Lillhjärtat och Alvägens språkbadsdaghem innan verksamheten kan fortsätta. Målet är att alla andra barn förutom de som nu försatts i karantän kunde återvända till daghemmet gruppvis i morgon eller på onsdag (23–24.3). Innan detta ska det säkerställas att personalen som tar hand om respektive grupp har testat negativt för coronaviruset. Vårdnadshavarna meddelas direkt, en grupp åt gången, när barnen igen får återvända till daghemmet. Förutom de två grupper som försatts i karantän finns det i daghemmen sammanlagt sex andra barngrupper som inte har blivit exponerade. Även dessa grupper hålls dock stängda som en försiktighetsåtgärd fram till det att personalens testresultat är färdiga.

Daghemmet Lillhjärtat är beläget i Nickby. Det tvåspråkiga daghemmet erbjuder småbarnspedagogik för barn mellan 1 och 5 år. Under det här verksamhetsåret är även Alvägens språkbadsdaghem verksamt i samma lokaler. Alvägens språkbadsdaghem består av två grupper där finskspråkiga barn erbjuds småbarnspedagogik på svenska.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och på veckoslut och helgdagar Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 22.03.2021