Anställd i Sipoonjoen koulu smittad av coronaviruset – skolan övergår till distansundervisning

Undervisningen i Sipoonjoen koulu ordnas helt och hållet på distans under den tid som de exponerade vistas i karantän, det vill säga fram till 25.1.2021. Skolan återgår till närundervisning 26.1.2021. Personerna som exponerats i närkontakt har informerats direkt om karantänen. De övriga personerna som vistats i samma utrymmen anses ha haft ett tillräckligt skydd av munskydden, och risken för att de har blivit smittade är liten. Hela skolans undervisning ordnas som distansundervisning för att garantera undervisningens kvalitet eftersom flera lärare har försatts i karantän på grund av exponeringen.

Ett undantag utgör eleverna som får särskilt stöd där alla undervisningsgrupper fortsätter med närundervisning. Bland dem har inga exponeringar konstaterats. Under den tid som distansundervisningen pågår delar kommunen ut take away-lunch till eleverna. Lunchutdelningen sker i anslutning till köket i Lukkarin koulu, torsdag 21.1.2021 kl. 14.30–15.30. Närmare information fås via Wilma.

Sipoonjoen koulu i Nickby har sammanlagt cirka 340 elever i årskurserna 7–9. Skolan finns i Nickby Hjärta. Eleverna och personalen i Kungsvägen skola, som finns i samma skolbyggnad som Sipoonjoen koulu, har inte exponerats. Undervisningen i Kungsvägens skola fortsätter på normalt sätt som närundervisning.

Rekommendationen om att använda munskydd i högstadiet gäller sedan november i Sibbo. Rekommendationen har följts i stor utsträckning i skolorna i Sibbo. Sipoonjoen koulu har även utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning.

Det är möjligt att flera elever i Sipoonjoen koulu får ett meddelande om exponering via Coronablinkern på grund av detta smittofall. Om Coronablinkern larmar, behöver eleverna inte kontakta hälsovården i detta fall. Däremot ber vi alla elever och anställda i Sipoonjoen koulu att särskilt noggrant följa med sitt hälsotillstånd i händelse av eventuella symptom, och att man söker sig till coronatest även när endast lindriga symptom uppstår.

Vi ber också alla andra Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

 

Senast uppdaterad 18.01.2021