Sibbo storskogs nationalpark

Artrikedomen i nationalparken är stor och där har påträffats ungefär 100 utrotningshotade eller sällsynta arter.

 

Sibbo storskogs nationalpark är Finlands 36. nationalpark och parken grundades i mars 2011. Det 1 857 ha stora området bildar en splittrad nationalpark och syftet är, att senare utvidga och enhetliga parken på offentligträttsliga samfunds marker. I och med grundandet av Sibbo storskogs nationalpark skyddas södra Finlands skogs-, bergs- och myrmarker samt kulturbiotoper, vilkas naturvärde är internationellt betydande.