Miljöövervakningen

Den kommunala miljövårdsmyndigheten:

  • Sköter de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den
  • bidrar till planeringen och utvecklandet av miljövården,
  • ger akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den
  • deltar i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen
  • avger utlåtanden och gör framställningar till andra myndigheter samt hos dem tar initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården
  • bidrar till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården
  • främjar det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund
  • utför andra uppgifter som i instruktion har ålagts den

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter finns också bl.a. i miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om vattentjänster.

I Sibbo kommun används Lupapiste-tjänsten, via vilken man kan göra vissa ansökningar och anmälningar. Övrigare information och anvisningar för användning av Lupapiste hittar du via rubriken nedanför.

Sök tillstånd och gör anmälningar elektroniskt via Lupapiste-tjänsten

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den nationella Lupapiste-tjänsten. Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om lov eller göra anmälningar inom Sibbo. Den elektroniska tjänsten täcker bland annat miljötillstånd och tillstånd för tagande av marksubstanser, bulleranmälan, befrielseansökan i enlighet med lagen om vattentjänster samt avvikelser från miljöskyddsföreskrifterna. Tjänsten kan redan vara bekant för många genom byggnadstillsynen.

Användning av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare. Dessutom är den som ansöker om tillstånd inte längre beroende av ämbetsverkens tidtabeller och inte heller tvungen att skicka in pappersplanketter. Lupapiste gör det möjligt att elektroniskt få rådgivning, ansöka om tillstånd och uträtta ärenden hos myndigheter. I tjänsten går det att följa med framskridandet av tillståndsärenden och projekt samt i realtid se kommentarer och änringar gjorda av andra parter. Den som uträttar ett ärende registrerar sig i tjänsten med sina bankkoder men företag kan ta ibruk ett separat Företagskonto.