Miljöövervakningens tillstånd och anmälningar

Miljövårdsmyndigheten fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bl.a. avfallslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, lagen om vattentjänster eller förordningar som getts med stöd av dessa.

Lupapiste-tjänsten är i bruk i Sibbo kommun. Via tjänsten kan du söka olika tillstånd och göra anmälningar. Ytterligare information om Lupapiste-tjänsten samt instruktioner för användningen hittar du under rubriken nedan.

Sök tillstånd och gör anmälningar elektroniskt via Lupapiste-tjänsten

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den nationella Lupapiste-tjänsten. Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om lov eller göra anmälningar inom Sibbo. Den elektroniska tjänsten täcker bland annat miljötillstånd och tillstånd för tagande av marksubstanser, bulleranmälan, befrielseansökan i enlighet med lagen om vattentjänster samt avvikelser från miljöskyddsföreskrifterna. Tjänsten kan redan vara bekant för många genom byggnadstillsynen.

Användning av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare. Dessutom är den som ansöker om tillstånd inte längre beroende av ämbetsverkens tidtabeller och inte heller tvungen att skicka in pappersplanketter. Lupapiste gör det möjligt att elektroniskt få rådgivning, ansöka om tillstånd och uträtta ärenden hos myndigheter. I tjänsten går det att följa med framskridandet av tillståndsärenden och projekt samt i realtid se kommentarer och änringar gjorda av andra parter. Den som uträttar ett ärende registrerar sig i tjänsten med sina bankkoder men företag kan ta ibruk ett separat Företagskonto.

Tillståndsansökningar tillgängliga för publiken på internet 

Anslagsdokument för sådana tillstånd som ansökts via Lupapiste och som ska kungöras, hålls tillgängliga för publiken i Julkipano-tjänsten. Via tjänsten kan grannar och andra parter elektroniskt lämna in anmärkningar och åsikter gällande projektet..

Miljööövervakningsenheten i Sibbo kommun har aktivt deltagit i utvecklandet och piloteringen av miljöverksamhetens Lupapiste-tjänst. Tjänsten har utvecklats som samarbete mellan Solita Oy och Miljöministeriet. Tjänsten upprätthålls i dagens läge av Solitas dotterbolag, Evolta Oy.

 

Läs om olika tillstånd och anmälningar: