Sipoonlahden koulun vanhempainyhdistys ry.

SÄÄNNÖT


1 §
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sipoonlahden Koulun Vanhempainyhdistys ry. Se toimii Sipoonlahden koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Sipoo.

2 §
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
-
edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.


3 §
Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- perehtyy koulun opetus- ja kasvatustavoitteisiin, opetus- ja työsuunnitelmiin sekä koulun toimintaan
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
- pitää yllä yhteyksiä koulun henkilöstöön ja koulun hallintoelimiin sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
- käsittelee kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
- toimii yhtenä yhteistyöelimenä lasten koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ja onnistumisten käsittelyssä
- harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustoimintaa yhdistyksen jäsenille sekä oppilaiden vanhemmille ja huoltajille
- tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden kasvatus-, oppimis- ja harrastustoimintaa
- jakaa koulun oppilaille stipendejä
- järjestää koulun oppilaiden, heidän vanhempiensa ja huoltajiensa sekä koulun henkilökunnan yhteistoimintaa edistäviä retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia
- järjestää yhdistyksen tarkoitusta tukevia neuvottelu-, keskustelu- huvi- ja juhlatilaisuuksia.


4 §
Toiminnan laatu
Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §
Jäsenyys muissa yhdistyksissä
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:hyn.

6 §
Varojen hankinta
Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhla- ja huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 §
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan myös ottaa koulun henkilöstöä tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistykseen voidaan lisäksi ottaa kunniajäseniä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa laskun eräpäivästä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on toiminut vastoin näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta tai ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.


8 §
Jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
6. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
8. Vahvistetaan jäsenmaksun kerääminen ja maksun suuruus.
9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10 §
Ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11 §
Kokouskutsu
Yhdistyksen kokouksen kokouspaikan ja -ajan päättää johtokunta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan joko julkaisemalla kokouskutsu Sipoonlahden koulussa ilmestyvässä lukuvuositiedotteessa viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta tai asettamalla kutsu nähtäväksi Sipoonlahden koulun ilmoitustauluille viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.

12 §
Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota kutsutaan johtokunnaksi. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 10 ja enintään 24 muuta varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan on pyrittävä valitsemaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet siten, että koulun jokaisen luokkatason oppilaiden vanhempia tai muita huoltajia on edustettuna johtokunnassa. Esitykset valittaviksi johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi tekevät yhdistyksen jäsenet.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yksi kolmasosa johtokunnan jäsenistä on paikalla. Johtokunnan ulkopuolisten läsnä- ja puheoikeudesta johtokunnan kokouksissa päättää johtokunta. Johtokunnan tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.

13 §
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tulee hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on:
- edustaa yhdistystä
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niille tulevat asiat
- laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta
- pitää jäsenluetteloa ja kerätä jäsenmaksut
- ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset sekä päättää jäsenen katsomisesta eronneeksi ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa
- asettaa tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät

- päättää yhdistyksen stipendien lahjoittamisesta koulun oppilaille
- toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
- hoitaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.


14 §
Toimikunnat, jaostot ja työryhmät
Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä, jotka toimivat johtokunnan asettamien ohjeiden mukaisesti ja jotka ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

16 §
Toiminta- ja tilivuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta. Heidän tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

17 §
Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

18 §
Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Etelä-Sipoon koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

19 §
Yhdistyslain noudattaminen
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Pääsivulle