Familjedagvård

Kommunal familjedagvård är en dagvårdsform i hemlik miljö. Inom familjedagvården vårdas barn i ett familjedaghem, som i regel är familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvårdaren sköter självständigt daglig matlagning och vård av hemmet.

En familjedagvårdare kan ha i stadigvarande vård fyra barn under skolåldern (vårdarens egna barn under skolåldern medräknade).

Då vårdförhållandet inleds görs en vårdplan upp i samarbete mellan barnets föräldrar, familjedagvårdaren och familjedagvårdsledaren. Parterna kommer överens om frågor som berör barnets vård och fostran (bl.a. vårdtiderna) och diskuteras barnet och dess roll som en medlem i familjedaghemmets barngrupp.

När familjedagvårdaren blir sjuk eller har semester har barnet en reservvårdplats.

Plan för småbarnsfostran i familjedagvården

Reservvård och betalningsgottgörelse i familjedagvården

Reservvården ordnas i daghemmen under familjedagvårdarens frånvaro. Då informationen om familjedagvårdarens frånvaro mottagits, meddelar familjen omedelbart om behovet av reservvård, dock senast föregående veckas tisdag! 

Då familjedagvårdaren insjuknar akut meddelas reservvårdplatsen så fort som möjligt. Överenskomna vårdtider som uppgjorts i vårdavtalet gäller också i reservvården. Det är viktigt att bekanta sig med reservvården innan första vårddagen. Det är bra att diskutera med personalen på förhand om barnets eventuella allergier och andra ärenden som har med vården att göra. 

Information gällande betalningsgottgörelse 

Blankett för ansökan om kompensation i avgiften för familjedagvård

Blankett för ansökan om kompensation i avgiften för familjedagvård 

Gruppfamiljedagvård

Gruppfamiljedagvård är en form av familjedagvård. Inom gruppfamiljedagvården sköter 2–3 vårdare en syskongrupp på 8–12 barn i lokaler som anvisas av kommunen.

Målet är att skapa trygga och trivsamma vårddagar för barnet. I en liten grupp blir barnen uppmärksammade som individer. Vi betonar särskilt en balanserad utveckling av barnets personlighet samt utveckling av självkänslan och en positiv jagbild.

Verksamheten i ett gruppfamiljedaghem består av
· basvård, utomhusvistelse
· lek
· musik, rörelse, pyssel
· fester, utfärder
· ledd verksamhet: ramsor, sagor, sånger m.m.

Chef för familjedagvård 

SuomeksiSvenskspråkig familjedaghem
Administrativ daghemsföreståndare
Ritva Blomster
+358505222795
Nickby gårds daghem
Södra Paipis daghem
Svensk familjedagvård i Norra Sibbo
Finskspråkig familjedaghem
Administrativ daghemsföreståndare
Erja Niemi
+358505206455
Hansaksen päiväkoti
Administrativ daghemsföreståndare
Finskspråkig familjedagvård

Senast ändrat 15.02.2019