Intressebevakningsfullmakt

I en intressebevakningsfullmakt utser man vem som i framtiden sköter om ens angelägenheter, ifall man inte själv förmår sköta dem. En intressebevakningsfullmakt rekommenderas som ett sätt att förbereda sig för framtiden, och det lönar sig att upprätta en sådan i ett så tidigt skede som möjligt. Ifall man kan sköta sina angelägenheter ända till livets slut, tas inte intressebevakningsfullmakten i bruk.

Upprättande av en intressebevakningsfullmakt och dess innehåll

En intressebevakningsfullmakt upprättas skriftligen enligt noggranna formkriterier, varför det rekommenderas att man anlitar en expert. Upprättandet av en intressebevakningsfullmakt förutsätter att upprättaren i tillräcklig mån förstår fullmaktens betydelse och innehåll.

Till intressebevakare utses en betrodd person – vanligen make/maka, barn, en annan nära släkting eller vän. Det rekommenderas att ersättare utses för intressebevakningsfullmäktigen. För dessa används termerna ”andrahandsfullmäktig” och ”vice fullmäktig”.

I intressebevakningsfullmakten fastställer fullmaktsgivaren för vilka angelägenheter fullmakten gäller. Vanligen ges fullmäktigen befogenheter att sköta såväl ekonomiska angelägenheter som ärenden i anknytning till hälso- och sjukvård. En intressebevakningsfullmakt kan dock begränsas till att endast gälla vissa funktioner eller en viss egendom.

Uppbevaring

Det rekommenderas att en upprättad intressebevakningsfullmakt förvaras hos fullmäktigen. Intressebevakningsfullmakten förvaras tills det uppstår behov att använda den. Under tiden mellan att intressebevakningsfullmakten upprättas och sätts i kraft kan den fritt ändras eller återkallas.

Ikraftträdande

När den som gett fullmakten inte längre kan sköta sina angelägenheter, tas intressebevakningsfullmakten i bruk. Ikraftträdandet av en intressebevakningsfullmakt ska fastställas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Fullmäktigen ska då leverera till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt
• intressebevakningsfullmakten i original
• ett läkarutlåtande som bekräftar att fullmaktsgivaren är oförmögen att sköta sina angelägenheter (den blivande intressebevakningsfullmäktigen har rätt att få utlåtandet)

Efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt intressebevakningsfullmakten får fullmäktigen befogenhet att sköta om de angelägenheter som inskrivits i fullmakten. Fullmäktigen är skyldig att sköta fullmaktsgivarens angelägenheter omsorgsfullt och föra bok över de uppdrag som den gjort på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmäktigen är inte skyldig att regelbundet redovisa ärendehanteringen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ifall inte annat fastställs i fullmakten. Således är det vanligen lättare och även förmånligare att fungera som en intressebevakningsfullmäktig jämfört med intressebevakning, vilket ofta förväxlas med intressebevakningsfullmakt.

Fråga mer:
rättshjälpsbyrån, en jurist vid en bank, advokat- och juridiska byråer, Edunvalvontavaltuutus ry

Läs mer:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Intressebevakningsfullmakt)
oikeus.fi (broschyrer)

Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt. Nikumaa H, Koponen E (red.)Finlands minnesspesialister rf publikationer 1/2016. Helsingfors: Lönnberg Painot Oy, 2016.

Suomeksi

Senast ändrat 23.07.2020