Servicehandledning och info

Suomeksi


15.10.2019

Sibbos hemvård i tidningen Talentia

Sibbos hemvård och Buurtzorg-modellen med självstyrande team presenteras i tidningen Talentia (6/2019, på finska) i artikeln ”Laadukkaampaa työtä pienemmillä kustannuksilla”. Kommunen är med i ett projekt där Buurtzorg-modellen prövas inom hemvården i Sibbo.

Nyhet

13.09.2019

Ljus och energi i byarna! -konsertserien fortsätter i höst

Den omtyckta konsertserien Ljus och energi i byarna! ordnas även denna höst i byar runt om i Sibbo. Konserterna fortsätter 14.9 i Tallmo.

Nyhet


Servicehandledning och rådgivning

Telefontider:
må - tors kl 9-15 och fre kl 9-14

socialarbetare Jenny Stenvall tfn 050 412 0478
närståendevårdskordinator Elisa Pitkänen tfn 040 653 1616
hälsovårdare Sari Olin tfn 040 661 6278
servicechef Sari Häkkinen tfn 040 191 4196
eller palveluohjaus@sipoo.fi

Du kan vara i kontakt med servicehandledningen när Du behöver råd om service för de äldre, handledning i serviceboende och planering av den fortsatta vården. Syftet med servicehandledningen är att utreda och uppskatta de äldres behov av service och ge råd om tillgängliga tjänster och boende. Den fortsatta vården planeras tillsammans med klienten och de anhöriga som ett mångprofessionellt samarbete, där utgångspunkten är klientens verkliga behov. Syftet är att garantera en trygg och ändamålsenlig vård för de äldre i Sibbo kommun.

Serviceledarens mottagning

Personlig handledning och rådgivning utan tidsbeställning om verksamhet och service för äldre, boende, förmåner mm. Du kan få hjälpa med att fylla i ansökningsblanketter och ordna service som behövs.

Servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 J
Servicehuset Linda, Amiralsvägen 6, fredagar kl 9-11

Hälsovårdarens öppen mottagning

Träff.s hälsovårdare håller öppen mottagning måndagar och tisdagar på Träff. kl 9-11. Då kan du fritt komma och diskutera med hälsovårdaren om vad du går och funderar på. Tidsbokning behövs inte till öppen mottagning.

Bedömning av servicebehov

Enligt socialvårdslagen har alla personer som fyllt 75 år eller som erhåller Folkpensionanstaltens (FPA) specialvårdbidrag rätt att få sitt servicebehov bedömt inom sju (7) vardagar från det att kommunen kontaktas. Servicebehovet ska bedömas inom utsatt tid för personer som ännu inte är klienter inom socialservicen samt för personer som är klienter men som har förändringar i sitt vårdbehov.

I brådskande fall ska servicebehovet bedömas utan dröjsmål oberoende av personens ålder.

Klienten eller en närstående kan ta kontakt med antingen servicehandledningen. Efter kontaktet görs ett hembesök för att bedöma servicebehovet ifall saken inte klarnar per telefon. Under hembesöket utreds personens önskemål om service och kartläggs personens fysisk, psykisk och social funktionsförmåga och ges handledning och rådgivning i hur möjligheter att bo hemma kan stödas och tryggas.

Enligt bedömningen görs ett beslut om socialservice beviljas eller nekas. Beslutet ska ges skriftligt om personen så önskar och man kan söka ändring i beslutet.

Bedömningen av servicebehovet är kostnadsfri.

 

Anmälan om äldre personers servicebehov

När oro över en äldre person som möjligtvis är i behov av hjälp eller stöd uppstår, görs anmälningen:

KONTORSTID
Servicehandledning inom service för de äldre tfn 050 412 0478 eller palveluohjaus@sipoo.fi
Telefontider: må - tors kl 9-15, fre kl 9-14

UTANFÖR KONTORSTID
Anmälningar som är brådskande och som kräver omedelbara åtgärder: Östra Nylands socialjour tfn 040 517 4194

En privat person eller myndigheten kan göra en anmälan om äldre personens servicebehov. Vem som helst som är oroad över den äldre personens situation kan göra en anmälning.

Enligt äldreomsorgslagen hör det till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialvården i kommunen, räddningsväsendet i området, nödcentralen eller polisens skyldigheter att göra en anmälan till den kommunala myndigheten, som ansvarar för socialvården, om de har fått i sitt uppdrag kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet. Anmälan skall göras utan dröjsmål oberoende av sekretessbestämmelserna.
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 §25

När anmälan har kommit ska utredning av servicebehovet inledas snarast möjligt. (§15)

Senast ändrat 08.07.2019