Närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (2 § i lagen om stöd för närståendevård 937/2005).

Grunder och kriterier för beviljande av stöd för närståendevård i Sibbo kommun är fastställda i Social- och hälsovårdsutskottet 2.4.2013 §18. Kriterier för närståendevård (pdf)

Från 1.1.2018 är vårdarvodena:

Grupp I: 1230,92 euro/månad
Grupp II: 583,09 euro/månad


Vidare information:
Koordinator för närståendevård
Elisa Pitkänen
040 653 1616

eller av hemvårdsledaren och sjukskötaren, kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter om närståendevård för under 18-åringar ger:
Jenni Lönnberg, tfn 040 191 4424

Ansökan om stöd för närståendevård

Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Tilläggsinformation

Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand
Blanketten returneras till Sibbo kommun, PB 7, 04131 Sibbo
Blanketten för under 18-åringar returneras till:
SuomeksiSibbo kommun, Social- och hälsostationen, PB 7, 04131 Sibbo

 

Servicesedel

Innan en serviceproducent kan ansöka om att bli servicesedelproducent ska producenten vara införd i registret över anmälnings- och/eller tillståndspliktiga privata socialtjänster eller i registret över tillståndspliktig hälso- och sjukvård. För anmälningspliktiga stödtjänster som inte registreras ska serviceproducenten vara godkänd i det register som kommunen upprätthåller. 

Ansökan till serviceproducent med servicesedel

Blanketten skickas till Sibbo kommun, Socialcentralen, PB 7, 04131 SIBBO

Regelbok - servicesedel för närståendevårdares ledighet

 

Välfärdsförfrågning

Syftet med välfärds- och hälsokontrollen är att främja hälsa och välfärd. Syftet med hälsokontrollen är att identifiera riskfaktorer, förebygga sjukdomar och erbjuda råd för bättre levnadsvanor.

Genom att svara på den bifogade välfärdsenkäten hjälper ni oss att kartlägga er hälsa och funktionsförmåga. Utgående från era svar erbjuder vi er servicerådgivning enligt era behov eller bjuder in er till ett hälsomöte. Om ni vill besöker vi er i ert hem.

Till välfärdsenkäten

Mer information ger:
Koordinator för närståendevård Elisa Pitkänen tfn 040 653 1616

Senast ändrat 12.06.2018