Boende- och vårdservice

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsentlingt. Suomeksi

Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Kortvarig vård

Kortvariga vårdens mål är att stöda närståendevårdarens ork och den äldres möjlighet att bo hemma. Kortvarig vård ges på Solliden och på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.

Tilläggsuppgifter och ansökningar:

Servicehandledning tfn. 0050 412 0478

Servicechef Nina Martikainen ansvarar över boende- och vårdservice för äldre.

 

Boende- och vårdsservice i media

Vanhustyö 1/2016 (på finska)Senast ändrat 17.01.2018