Styrning och uppföljning av integration

Syftet med lagen om främjande av integration (1386/2010) är att stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland. Enligt lagen är kommunen allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.

Som ett centralt verktyg i den lokala integrationen fungerar Sibbo kommuns integrationsprogram 2014 -2017 vars uppgift är att säkerställa att de invandrare som bor i kommunen och de övriga kommuninvånarna har en likvärdig ställning samt att definiera de tjänster och åtgärder som kommunen tillhandahåller för att stödja integrationen av invandrare. Syftet med programmet är att fungera som ett verktyg i ett sektorövergripande samarbete för att främja integrationen av invandrare. Det syftar också till att främja möjligheterna för invandrarna i Sibbo att aktivt delta i samhällsverksamheten samt att öka positiv växelverkan mellan olika  befolkningsgrupper.

Integrationsprogrammet beaktas i utarbetandet av budgeten och budgetplanen enligt kommunallagen (365/1995) 65§ och den uppdateras minst vart fjärde år, en gång per fullmäktigeperiod.

Genomförandet av integrationsprogrammet och utvecklingen av integrationsarbetet uppföljs av en sektorövergripande integrationsstyrgrupp. Som ordförande för integrationsarbetsgruppen fungerar medborgarinstitutets rektor och som sekreterare fungerar invandringskoordinatorn. Arbetsgruppen träffas regelbundet, minst en gång om året.

Suomeksi 

Senast ändrat 05.01.2018