Cancerscreening

Mammografiundersökningar samt livmoderhalsscreening ordnas varje år för vissa åldersgrupper.


Bröstcancerscreening (mammografi)
 

enlighet med statsrådets förordning om screening (339/2011) ordnar Sibbo kommun bröstcancerscreening för kvinnor i åldern 50—69 år med 20—26 månaders mellanrum. Screeningen är en del av den förebyggande hälsovården och syftet med den är att hitta bröstcancer, eller sjukdomens förstadier, i ett tidigt skede då behandlingarna är effektiva. Screeningen är frivillig och medför inga kostander för kunden.

Suomen Radiologikeskus Oy ordnar den lagstadgade mammografiscreeningen i Sibbo under hösten 2019 (september-november). Kallelserna skickas till hemadressen under tidsperioden september-november. Kallelsen innehåller ett tidsförslag samt instruktioner för ändring/annulering av tiden. Om du anhållit om förbud mot utgivning av dina adressuppgifter kommer kallelsen till screening inte att kunna skickas. Kontakta i det fallet hälsostationen (09-2353 6001).

Mammografivagnen är belägen på adressen: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14. Vagnen är på den övre gården nära huvudingången.

Screeningen som bekostas av kommunen erbjuds årligen åt 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-och 68 åriga kvinnor, enligt tabellen nedan. Kallelseförfarandet har förnyats, se närmare info nedan

Mammografia

Kallelseförfarandet förnyas år 2019. Cancerregistret övergår till ett enhetligt kallelseförfarande under år 2019. Därmed får alla målgruppens kvinnor i hela landet kallelse till screening i samma ålder och med samma intervall. Fr.om år 2019 görs screeningen i alla kommuner på kvinnor som är 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-, och 68 år

I Sibbo har man hittills gjort bröstcancerscreening årligen på kvinnor som är 51-, 53-, 55-, 57-, 59-, 61-, 63-, 65-, 67-, och 69 år. Det nya kallelseförfarandet betyder att en del kvinnor får kallelse till screening två år i rad. Kvinnor som är födda 1967, 1965, 1963, 1961, 1959, 1957, 1955, 1953 och 1951 får kallelse både år 2018 och 2019.

Kvinnor som är födda 1966, 1964, 1962, 1960, 1958, 1956, 1954 och 1952 har fått kallelse till screening år 2017 och får enligt det nya förfarandet nästa kallelse från Cancerregistret först år 2020. Kommunen erbjuder dessa kvinnor, samt de kvinnor som är födda 1968, möjligheten till en extra screening år 2019, kallelserna skickas till hemadressen under tidsperioden september-november markerat med gult i tabellen).

Sibbo kommun ordnar mammografiscreeningundersökningar för konstaterande av eventuell bröstcancer i ett tidigt skede, då vårdmöjligheterna är bra.  

  

Screening av livmoderhalscancer (HPV- och PAPA-test)

Screeningen är ett mycket tillförligt sätt att konstatera eventuella förstadier av cancer. På basis av undersökningen kan behandlingen sättas in så tidigt att förstadiet inte hinner utvecklas till cancer. Screeninggprogrammet för livmoderhalscancer förnyas från början av år 2019, se info nedan om förändringarna.

I Sibbo utförs screeningen av livmoderhalscancer på Nickby hälsostations laboratorium (Jussasvägen 14, Nickby) enligt tidsbeställning. Proven undersöks på HUSLABs ackrediterade patologiska laboratorium.

År 2019 skickas en kallelse till kvinnor födda-54,-59,-64,-69,-74,-79,-84,--89 och -94
De som fått kallelse år 2019 har möjlighet att låta undersöka sig ända till slutet av år 2019. Tid för undersökning beställs via webben på adressen www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09 4718 6800 vardagar kl. 7.30–15.30.

Sibbo social- och hälsovårdstjänster strävar till en effektivare screening av livmoderhalscancer med HPV-test
HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer för Sibbobor förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Papa-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Papa-testet fortfarande används som screeningtest bland dem.

Bakgrund. Genom det nuvarande Papa-testet som grundar sig på en befolkningsbaserad screening har det varit möjligt att förebygga cirka 80 % av fallen av livmoderhalscancer och dödsfallen som den medför, men dess effekt har nått sin kulmen. Förekomsten av livmoderhalscancer har ökat sedan 1990-talet hos kvinnor under 40 år på grund av ändrade sexvanor och ökad rökning. Förekomsten hos dem är nu på samma nivå som före screeningen inleddes på 1960-talet.

Nya screeninggrupper. Nuförtiden är den första toppen av förekomst av cancer i ålder 30-35 när screeningen börjar och förekomsten ökar igen hos kvinnor över 60-65 är när screeningen redan upphört. Screeningen av kvinnor i åldern 30-60 som genomförs var femte år utvidgas därför till åldersgrupperna 25 och 65 år i alla kommuner i Nyland. Målet är att hitta de personer som utsätts för en förhöjd risk att få cellförändringar i livmoderhalsen och förhindra i förväg utvecklingen av cancer. I flera undersökningar har det påvisats att utvidgningen av screeningen till 65-åringar ger effekt. Genom att även omfatta 25-åringar i screeningprogrammet minskar även behovet av en extern testning utanför screeningprogrammet vilket görs onödigt ofta bland unga kvinnor.

Ny testpraxis. Flera slumpmässiga undersökningar visar att screeningen som baseras på HPV-testet minskar cancerfallen betydligt mer än screeningen som grundar sig på Papa-testet. Vid screeningen som baseras på HPV-testet tas både ett HPV-prov och ett prov för Papa-testet från deltagaren vid samma besök. Om HPV-testet är negativt får deltagaren en kallelse om fem år. Papa-provet undersöks endast om HPV-testet är positivt (cirka 8 % av deltagarna). Om Papa-testet avviker tydligt anvisas deltagaren till den gynekologiska polikliniken för fortsatta undersökningar. I annat fall testas hon åter efter 13-24 mån (till exempel kommer de som genomgått screeningen 2018 att få en kallelse för kontrolltest 2020). Papa-testet fortgår tillsvidare som det enda screeningtestet i åldersgruppen 25-29 år.

Hur kommer man med i screeninggruppen? Kvinnor som ingår i åldersgrupperna som står i tur för att screenas får enligt tidigare en kallelse till provtagningen per post. Provtagningstidpunkten och -stället som anges i kallelsen kan vid behov bytas ut till en lämpligare enligt anvisningarna i brevet. Det finns ett stort antal HUSLAB-enheter inom hela Nyland. I fortsättningen skickas en påminnelse till alla som inte deltagit i den första kallelsen enligt rekommendationerna för screeningen. Planen är att man i fortsättningen även ska kunna erbjuda en möjlighet att göra ett HPV-självtest för dem som av någon anledning inte ens har deltagit efter påminnelsekallelsen i provtagningen som genomförs på laboratoriet. Denna verksamhetsmodell pågår som ett pilotförsök i Helsingfors. Ett prov som tas av yrkesutbildad personal är dock det bästa alternativet och den behålls alltså som den primära screeningmetoden.

HPV-vaccinerade. Åldersgrupperna som har fått HPV-vaccinet kommer snart i screeningåldern. Även de bör delta i screeningarna eftersom vaccinet förhindrar endast en del av HPV-smittorna. När HPV-smittorna minskar är endast HPV-testet tillräckligt känsligt som screeningtest.

HPV-screening i andra länder. Sverige, Norge, Danmark Nederländerna, Norditalien samt Storbritannien har övergått eller håller på att övergå till screening som enbart grundar sig på HPV-testet. I många andra EU-länder förbereds ärendet. I Finland använder redan Tammerfors och Åbo HPV-testet vid screening.

Nyttan av reformerna. Användningen av ett känsligare screeningtest, en ökning med två åldersgrupper i de kommuner där endast de lagstadgade åldersgrupperna kallats samt en ändring av praxis för kallelse för att motsvara rekommendationerna ökar deltagandet i screeningen, minskar förekomsten av cancer och ökar sålunda screeningens effekt. Därför vill man ta i bruk denna praxis i alla kommuner där HUSLAB producerar screeningen

  

 

Suomeksi 

 

 

 

Senast ändrat 30.09.2019