Cancerscreening

Mammografiundersökningar samt livmoderhalsscreening ordnas varje år för vissa åldersgrupper.

Bröstcancerscreening (mammografi)
enlighet med statsrådets förordning om screening (339/2011) ordnar Sibbo kommun bröstcancerscreening för kvinnor i åldern 50—69 år med 20—26 månaders mellanrum. Screeningen är en del av den förebyggande hälsovården och syftet med den är att hitta bröstcancer, eller sjukdomens förstadier, i ett tidigt skede då behandlingarna är effektiva. Screeningen är frivillig och medför inga kostander för kunden.

Suomen Radiologikeskus Oy ordnar den lagstadgade mammografiscreeningen i Sibbo under september-oktober från 22.9.2020. Kallelserna skickas till hemadressen.  Kallelsen innehåller ett tidsförslag samt instruktioner för ändring/annulering av tiden. Om du anhållit om förbud mot utgivning av dina adressuppgifter kommer kallelsen till screening inte att kunna skickas. Kontakta i det fallet hälsostationen (09-2353 6001).

Mammografivagnen är belägen på adressen: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14. Vagnen är på den nedre gården nära mun hälsovårds huvudingången.

Screeningen som bekostas av kommunen erbjuds årligen åt 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-och 68 åriga kvinnor, enligt tabellen nedan.

Mammografia

Screening av livmoderhalscancer (HPV- och PAPA-test)

Screeningen är ett mycket tillförligt sätt att konstatera eventuella förstadier av cancer. På basis av undersökningen kan behandlingen sättas in så tidigt att förstadiet inte hinner utvecklas till cancer.

I Sibbo utförs screeningen av livmoderhalscancer på Nickby hälsostations laboratorium (Jussasvägen 14, Nickby) enligt tidsbeställning. Proven undersöks på HUSLABs ackrediterade patologiska laboratorium.

År 2020 skickas en kallelse till kvinnor födda -55,-60,-65,-70,-75,-80,-85,-90 ja-95
Tid för undersökning beställs via webben på adressen www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09 4718 6800 vardagar kl. 7.30–15.30.

Sibbo social- och hälsovårdstjänster strävar till en effektivare screening av livmoderhalscancer med HPV-test
HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer för Sibbobor förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Papa-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Papa-testet fortfarande används som screeningtest bland dem.

Bakgrund. Genom det nuvarande Papa-testet som grundar sig på en befolkningsbaserad screening har det varit möjligt att förebygga cirka 80 % av fallen av livmoderhalscancer och dödsfallen som den medför, men dess effekt har nått sin kulmen. Förekomsten av livmoderhalscancer har ökat sedan 1990-talet hos kvinnor under 40 år på grund av ändrade sexvanor och ökad rökning. Förekomsten hos dem är nu på samma nivå som före screeningen inleddes på 1960-talet.

Nya screeninggrupper. Nuförtiden är den första toppen av förekomst av cancer i ålder 30-35 när screeningen börjar och förekomsten ökar igen hos kvinnor över 60-65 är när screeningen redan upphört. Screeningen av kvinnor i åldern 30-60 som genomförs var femte år utvidgas därför till åldersgrupperna 25 och 65 år i alla kommuner i Nyland. Målet är att hitta de personer som utsätts för en förhöjd risk att få cellförändringar i livmoderhalsen och förhindra i förväg utvecklingen av cancer. I flera undersökningar har det påvisats att utvidgningen av screeningen till 65-åringar ger effekt. Genom att även omfatta 25-åringar i screeningprogrammet minskar även behovet av en extern testning utanför screeningprogrammet vilket görs onödigt ofta bland unga kvinnor.

Ny testpraxis. Flera slumpmässiga undersökningar visar att screeningen som baseras på HPV-testet minskar cancerfallen betydligt mer än screeningen som grundar sig på Papa-testet. Vid screeningen som baseras på HPV-testet tas både ett HPV-prov och ett prov för Papa-testet från deltagaren vid samma besök. Om HPV-testet är negativt får deltagaren en kallelse om fem år. Papa-provet undersöks endast om HPV-testet är positivt (cirka 8 % av deltagarna). Om Papa-testet avviker tydligt anvisas deltagaren till den gynekologiska polikliniken för fortsatta undersökningar. I annat fall testas hon åter efter 13-24 mån (till exempel kommer de som genomgått screeningen 2018 att få en kallelse för kontrolltest 2020). Papa-testet fortgår tillsvidare som det enda screeningtestet i åldersgruppen 25-29 år.

Hur kommer man med i screeninggruppen? Kvinnor som ingår i åldersgrupperna som står i tur för att screenas får enligt tidigare en kallelse till provtagningen per post. Provtagningstidpunkten och -stället som anges i kallelsen kan vid behov bytas ut till en lämpligare enligt anvisningarna i brevet. Det finns ett stort antal HUSLAB-enheter inom hela Nyland. I fortsättningen skickas en påminnelse till alla som inte deltagit i den första kallelsen enligt rekommendationerna för screeningen. Planen är att man i fortsättningen även ska kunna erbjuda en möjlighet att göra ett HPV-självtest för dem som av någon anledning inte ens har deltagit efter påminnelsekallelsen i provtagningen som genomförs på laboratoriet. Denna verksamhetsmodell pågår som ett pilotförsök i Helsingfors. Ett prov som tas av yrkesutbildad personal är dock det bästa alternativet och den behålls alltså som den primära screeningmetoden.

HPV-vaccinerade. Åldersgrupperna som har fått HPV-vaccinet kommer snart i screeningåldern. Även de bör delta i screeningarna eftersom vaccinet förhindrar endast en del av HPV-smittorna. När HPV-smittorna minskar är endast HPV-testet tillräckligt känsligt som screeningtest.

HPV-screening i andra länder. Sverige, Norge, Danmark Nederländerna, Norditalien samt Storbritannien har övergått eller håller på att övergå till screening som enbart grundar sig på HPV-testet. I många andra EU-länder förbereds ärendet. I Finland använder redan Tammerfors och Åbo HPV-testet vid screening.

Nyttan av reformerna. Användningen av ett känsligare screeningtest, en ökning med två åldersgrupper i de kommuner där endast de lagstadgade åldersgrupperna kallats samt en ändring av praxis för kallelse för att motsvara rekommendationerna ökar deltagandet i screeningen, minskar förekomsten av cancer och ökar sålunda screeningens effekt. Därför vill man ta i bruk denna praxis i alla kommuner där HUSLAB producerar screeningen

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.09.2020