Vaccinering mot säsonginfluensa 2020-2021

Influensa är en akut inflammation i de övre luftvägarna orsakad av influensavirus. Influensa är allvarligare än en vanlig förkyldning. Hos friska personer i arbetsför ålder går influensan vanligtvis över med hemvård. Influensa kan ändå vara farlig hos de som fyllt 65-år, personer med en underliggande sjukdom och gravida kvinnor. Vaccinet är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar.
Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds websidan

Institutet för hälsa och välfärds logo

Influensavaccinationerna inleds i november

Vaccinet är gratis för de sibbobor vars egen eller närståendes hälsa hotas av influensan.Rokotusneula

Det avgiftsfria influensavaccinet erbjuds:

1. Gravida vaccineras från mitten av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla. De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

2. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år vaccineras mot influensa med tidsbeställning. Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid.

Influensavaccinet ges
Vecka 45, 2.-7.11.2020 vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla. Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.
Vecka 50, 7.-12.12.2020, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45

För barnens influensavaccin

  • i samband med de normala besöken (Obs! P.g.a. coronasituationen, sköter vi i första hand vaccineringarna i samband med de normala rådgivningsbesöken)
  • beställ tid via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app Observera att varje familjemedlem bör ha en egen bokad vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, vänligen boka via er egen hälsovårdare
  • beställ tid per telefon hos hälsovårdarna

För följande riskgrupper ges kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning på social- och hälsovårstationen i Nickby samt vid Söderkulla apoteks hälsovårdspunkt Söderpointti vecka 45-48, 2.11.-27.11.2020

3. Alla 65 år fyllda personer
Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

4. Personer som hör till medicinska riskgrupper (7–64-åringar). Riskgrupperna här

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa
Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre personer samt spädbarn och gravida kvinnor.

6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

7. Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientutrymmen. Vaccinationer rekommenderas också för personalen inom barndagvården samt apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas via Internet 
eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15.

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.

Skolelever och studerande som hör till riskgruppen kan vaccinera sig på skolhälsovårdarens mottagning. Mera information om tidsbeställningen skickas via Wilma inom kort.

 

Suomeksi
Senast ändrat 15.10.2020