Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
10.03.2016

Detaljplaner anhängiga: N56 Detaljplaneändring för kvarter 1008 (Mixvägen)

Det ca 0,4 ha stora planändringsområdet ligger i Nickby, i det sydöstra hörnet av korsningen mellan Mixvägen och Stora Byvägen.
10.03.2016

Förslag till gatuplan

Förslaget till gatuplan för byggande av gatorna Gnejsbogen (pålavstånd 120–610) och Granitvägen (pålavstånd 543–730) på utvidgningsområdet för T 7A Detaljplan för Hassellunden finns framlagt under tiden 10.– 23.3.2016 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider.
18.02.2016

G 26 Delgeneralplan för Norra Paipis

Delgeneralplanearbetet G26 Delgeneralplan för Norra Paipis, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016–2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning. Programmetinnehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
11.02.2016

Understöd 2016

Understöd kan sökas för kultur- ungdom- och idrottsverksamhet samt undesstöd till organisationer som fungerar inom social- och hälsovården.
11.02.2016

Anmälan till skolan

År 2016 anmäls de barn som är födda år 2009 till grundskolans första klass. De läropliktiga barn som bor i Sibbo 10.1.2016 får ett brev med meddelande om läroplikten till sin hemadress (vecka 6). Brevet innehåller anvisningar om anmälan samt information om närskolan som bestäms enligt hemadressen.
11.02.2016

Anmälan till förskoleundervisning

År 2016 anmäls de barn som är födda år 2010 till den obligatoriska förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna till de barn som bor i Sibbo 10.1.2016 får ett brev (vecka 6) med anvisningar om anmälan samt information om förskoleundervisningsplatsen som bestäms enligt hemadressen.
11.02.2016

Ansökan till språkbadsdaghem för verksamhetsåret 2016–2017

År 2016 antas barn som är födda år 2013 till språkbad på svenska.
04.02.2016

Ansökan om reparations- och energibidrag år 2016

Understöd som kommunen beviljar
28.01.2016

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Sökande ansöker om avgörande om planeringsbehov enligt 131 § för byggande av en manege på 1300 k-m2 och häststall på 162 k-m² vid Hertsbyvägen, på fastigheten Nybacka Rnr 753-412-4-39. Sökande ansöker om avgörande om planeringsbehov enligt 131 § för byggande av en manege på 1 681 k-m2 vid Bastnäsvägen, på fastigheten Ängdalniittylaakso Rnr 753-426-14-71.
28.01.2016

Kungörelse

Förslag till gatuplan för byggande av Kallbäcksvägen på detaljplaneändring för Söderkulla K-Market hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 28.1 – 11.2.2016 under kansliets öppettid.

Arkiv

2020 (34)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar