Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
12.08.2016

Anmälan gällande tillfällig verksamhet som förorsakar buller

Följande anmälan är anhängig i Sibbo kommuns miljövårdsenhet
11.08.2016

Beslutangående tillfällig verksamhet som orsaker buller och skakningar - Eriksnäsin asukasyhdistys

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Eriksnäsin asukasyhdistys anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.
11.08.2016

Utkastet till B 17 Majvik detaljplan 1 (jordbruksområdena) läggs fram

Utkastet till detaljplanen är offentligt framlagt 11.8–9.9.2016.
30.06.2016

T 6 Detaljplan för östra Tasträsk anhängig

Detaljplanearbetet (T 6 Detaljplan för östra Tasträsk) som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016 – 2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning. Programmet innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt förfarandet för deltagande och växelverkan. Samtidigt har resultatet från kartenkäten (1-31.5.2016)offentliggjorts.
23.06.2016

Godkänd delgeneralplan

Fullmäktige har genom sina beslut 13.6.2016 § 112 godkänt delgeneralplanen för G21 Immersby.
21.06.2016

Schaktning i anslutning till jordbyggnadsarbete

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt JJ Kaivin ja Kallio Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.
16.06.2016

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Neste Markkinointi Oy ansöker om undantagsbeslut enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen i syfte att för 10 år få bygga en automatisk Truck-distributionsstation för bränsle vid korsningen av Kyllästämövägen och Kervovägen på fastigheten Gröndal Rnr 753-421-12-20.
16.06.2016

Ett utkast till stranddetaljplan för Fagerö läggs fram

Utkastet till stranddetaljplan är framlagd under tiden 16.6–15.8.2016
14.06.2016

Anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun: Förnyande av byggnadsordningen

Invånarmöte om förnyandet av byggnadsordningen ordnas tisdagen den 14 juni 2016 klockan 18.00 i gamla kommunalhuset (Lilla Villan, Jussasvägen 16, Sibbo). Välkommen att lyssna och diskutera tillsammans med projektets styrgrupp och arbetsgrupp - alltså delta i förnyandet av vår byggnadsordning.
09.06.2016

Godkänd detaljplan

Fullmäktige har genom sina beslut 16.5.2016 § 94 godkänt detaljplanen för NE 1 Nevas Gård.

Arkiv

2020 (34)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar