< Kungörelser
24.10.2016

Anmälan gällande tillfällig verksamhet som förorsakar buller - Tasbyvägen 54-56 01150 Söderkulla

Följande anmälan är anhängig i Sibbo kommuns miljövårdsenhet:

Sisco Asunnot Oy har lämnat 18.10.2016 in en i 118 § i miljöskyddslagen avsedd an-mälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar angående schaktning på fastigheterna 753-419-4-1767 och 753-419-4-1768 på adres-sen Tasbyvägen 54–56, 01150 Söderkulla. Det är frågan om ett schaktningsarbete i samband med byggande av hus som i huvudsak omfattar dagbrytning. Det planerade arbetet pågår mellan 24.10.2016–31.1.2017. Åtgärden får inte vidtas eller verksamhet-en inledas förrän det har förflutit 30 dygn eller en i de kommunala miljöskyddsföreskrif-terna angiven kortare tid från det att anmälan gjordes. Den myndighet som behandlar anmälan kan dock i sitt beslut med anledning av anmälan tillåta att åtgärden vidtas el-ler verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt.

Verksamhetsutövaren har meddelat att verksamheten förorsakar en maximal ljudnivå på 50 dB (A) på 10 meters avstånd. Bullret följs upp organoleptiskt. De närmaste bo-stadsfastigheterna ligger cirka 60 meter från schaktningsobjektet.

Sakägande bereds möjlighet att framföra en skriftlig åsikt i ärendet. Åsikten ska inlämnas 31.10.2016 före kl 14.00 elektroniskt till adressen miljovard@sibbo.fi eller på papper alternativt avlämnat till Sockengårdens Info (Stora Byvägen 18) eller per post:

Sibbo kommun

Miljövården

PB 7

04131 Sibbo

Anmälningshandlingarna finns framlagda 24.10. - 31.10.2016 i Sockengårdens Info på adressen Stora Byvägen 18, Nickby. Sockengården är öppen mån-ons kl. 8.00–15.30, tors. kl. 8.00–17.00 (arbetsdag före veckohelg kl. 8.00-14.00) och fre. kl. 8.00–14.00.

Tilläggsinformation ges av tf miljövårdsinspektör Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sibbo.fi, tfn 09 2353 6851.


Senast ändrat
24.10.2016